Název: Analýza příčin rozdílného přístupu k německému a anglickému jazyku u žáků ZŠ
Další názvy: Analysis of the causes of a different approach to the German and English language in elementary school
Autoři: Hudečková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Miňhová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1995
Klíčová slova: diplomová práce;zdroje;preference;anglický jazyk;německý jazyk;základní škola;srovnání;žáci;dotazníkové šetření;odlišný přístup;hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: thesis;resources;preferences;english language;german language;elementary school;comparison;students;questionnaire;different approach;evaluation
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje předpokládaným zdrojům odlišných preferencí německého a anglického jazyka u žáků ZŠ. V teoretické části je výuka obou jazyků na ZŠ srovnávána dle různých aspektů. Cílem praktické části je zmapovat pomocí dotazníkového šetření zdroje odlišného přístupu žáků k oběma jazykům a pomocí statistických výpočtů posoudit, zda jsou žáci signifikantně příznivěji hodnoceni v jednom z předmětů. V závěru práce jsou terpretovány výsledky výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with different sources of anticipated preferences of German and English to elementary school students. In the theoretical part of the teaching of both languages ??in primary school is compared according to various aspects. The aim is to explore the practical part of the different sources with different students access to the both languages, and using statistical calculations to assess whether students are significantly more favorably evaluated in one of the subjects. In conclusion of the research results are interpreted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Hudeckova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hudeckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce507,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hudeckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce280,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hudeckova - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce109,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1995

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.