Title: Diagnostika výkonové motivace adolescentních a dospělých fotbalistů prostřednictvím psychometrického nástroje LMI
Other Titles: Diagnosis of achievement motivation in adolescent and adult soccer players through psychometric tools LMI
Authors: Kopecký, Matěj
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Votík, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1997
Keywords: výkonová motivace;výkonová motivace ve sportu;fotbal;LMI;adolescence a mladší dospělost
Keywords in different language: achievement motivation;achievement motivation in sport;football;LMI;adolescence and young adulthood
Abstract: Diplomová práce se zabývá měřením výkonové motivace u fotbalistů FC Rokycany ve věkových kategoriích U16-17, U19 a muži. Cílem práce je popis faktorů výkonové motivace v kolektivním sportu u daných věkových kategorií pomocí psychometrického nástroje LMI. Práce začíná vymezením základních pojmů, popisem vývoje výkonové motivace a přehledem teorií jednotlivých autorů. Další podkapitoly se týkají výkonové motivace ve sportu a dále pak ve fotbalu. Uvádíme i přehled jednotlivých metod měření výkonové motivace a poté se více věnujeme psychometrickému nástroji LMI (2011). Neméně důležitou teoretickou kapitolou je charakteristika věkových období adolescence a mladé dospělosti. Ve výzkumné části se věnujeme samotné diagnostice, na základě které se formulují doporučení pro trenérskou praxi.
Abstract in different language: This Master´s Thesis discusses the performance motivation survey of FC Rokycany football players of the age groups U16-17, U19 and men. The aim of this thesis is to describe the performance motivation factors in team sports via the LMI psychometric instrument in such age groups. The thesis starts with basic terms definition, description of the performance motivation development, and with the synopsis of theories of individual authors. The next subchapters deal with the sport performance motivation, then focused on the situation in football. There is also introduced a list of particular methods surveying the performance motivation followed by the section being more concerned with the LMI psychometric instrument (2011). The last theoretical chapter is the characteristic of young adults and adolescents age groups. In the research part of the thesis we discuss the diagnostics itself, from which the recommendations for coaching practice are defined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kopecky.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Kopecky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce482,77 kBAdobe PDFView/Open
Kopecky - oponent.pdfPosudek oponenta práce310,95 kBAdobe PDFView/Open
Kopecky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.