Title: Vliv pohybové aktivity na psychomotorický vývoj dítěte v prvním a druhém trimenonu
Other Titles: Effect of physical activity on psychomotor development of the child in the first and second trimester
Authors: Sedláková, Dagmar
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20001
Keywords: pohybová aktivita;psychomotorický vývoj;trimenon;cvičení
Keywords in different language: physical activity;psychomotor development;trimenon;exercises
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit ucelený přehled psychomotorického vývoje dítěte spolu s návrhem vhodných cviků a pohybových aktivit pro jednotlivá vývojová období dítěte od šestého týdne věku dítěte do konce druhého trimenonu. Jednotlivá cvičení jsem doplnila o fotodokumentaci. V teoretické části jsem ve stručnosti nastínila problematiku diagnostiky psychomotorického vývoje dítěte do konce druhého trimenonu. V praktické části diplomové práce se věnuji monitoringu psychomotorického vývoje dvou probandů, na základě něhož jsem doporučila vhodná cvičení ke korekci jejich psychomotorického vývoje. V další části teoretického bloku jsem sestavila přehled vybraných cvičení rozdělených podle věku dítěte, kde popisuji provedení cviku a fyziologické účinky na dítě. Ve stručnosti jsem se zabývala i vhodnou manipulací s dítětem a sestavila jsem cvičební karty pro rodiče. V poslední části se věnuji dotazníkové studii týkající se tohoto tématu.
Abstract in different language: The aim of my thesis is to create a comprehensive overview of psychomotor development of children, along with a draft of appropriate exercises and physical activities for individual development stages of children from six weeks of age until the end of the second trimenonu. Individual exercises I completed the documentation. In the theoretical part I briefly outlined the diagnosis of psychomotor development of children by the end of the second trimenonu. In the practical part of the thesis is devoted to the monitoring of neurodevelopmental two probands, on the basis of which I have recommended suitable exercises to correct their psychomotor development. In another part of the theoretical block, I conducted a survey of selected exercises broken down by age, where I describe the execution of the exercise and physiological effects on a child. In short, I dealt with the proper handling of child and I compiled workout cards for parents. The last section is devoted to the questionnaire study on this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sedlakova DP VK.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SEDLAKOVA D. VP.pdfPosudek vedoucího práce124,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SEDLAKOVA D. OP.pdfPosudek oponenta práce234,77 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SEDLAKOVA D..pdfPrůběh obhajoby práce45,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.