Title: Vliv krátkodobé intervence na vnímání kvality života u žen s nadváhou
Other Titles: Effect of short-term intervention on the perception of quality of life in overweight women
Authors: Surová, Soňa
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20006
Keywords: kvalita života;nadváha;obezita;intervence;dotazník kvality života
Keywords in different language: quality of life;overweight;obesity;intervention;quality of life questionnaire
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá kvalitou života žen trpících nadváhou a obezitou a zkoumá, jak se v průběhu krátkodobé komplexní intervence vnímání kvality života mění. Zda jsou změny významné či ne. V první části práce jsou popsána teoretická východiska týkající se nadváhy a obezity, je zde vysvětlen pojem "komplexní intervence", podrobně rozebrány složky této intervence a v neposlední řadě se zaměřuje na definování pojmu "kvalita života" a souvislostí s touto problematikou. Výzkumná část obsahuje popis metody (dotazníkové šetření), která byla zvolena pro posouzení změn ve vnímání kvality života , popisuje zkoumaný souboru a samotné výsledky výzkumu, vyjádřené v grafech. Pro vyhodnocení výzkumu jsme použili také statistický program, s jehož pomocí jsme mohli potvrdit nebo vyvrátit naše stanovené hypotézy.
Abstract in different language: The dissertation applies to the life quality of women, that suffer with overweight and obesity and researches , how and if the influence of the short-term all-embracing intervention viewing of the life quality changes. We assess also whether the changes are statistical important or not. In the firts part of this dissertation are described the theoretical solutions, that concern to overweight and obesity. There are parts of all-embracing intervention analysed too and not at least line the disserattion concern to defining of the term ,,quality of the life,, and context with this problems. The research part contains describing of the method (the questionare inquiry), that was choosen for assess of changes in the viewing of the life quality. It describes the research of the file and the very results of the research too. These results are expressed in diagrams. For the evaluation of the research we used statistical program also, by means of it we can confirm or disprove our determined surmises .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Surova.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SUROVA - VP.pdfPosudek vedoucího práce116,18 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SUROVA - OP.pdfPosudek oponenta práce139,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SUROVA.pdfPrůběh obhajoby práce45,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.