Title: Odpovědnost dopravce a práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě
Other Titles: Liability of the carrier and the rights of passengers in international air transport
Authors: Richter, Jakub
Advisor: Poláček, Bohumil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20079
Keywords: odpovědnost dopravce;mezinárodní letecké právo;varšavská úmluva;montrealská úmluva;evropské letecké právo
Keywords in different language: liability of air carrier;international aviation law;warsaw convention;montreal convention;european air law
Abstract: Obsah této diplomové práce se zabývá problematikou odpovědnosti leteckého dopravce a práv cestujících v mezinárodní letecké dopravě. Na začátku práce je krátký exkurze do historického vývoje mezinárodního leteckého práva a také definice mezinárodního leteckého práva a jeho pramenů. V dalších kapitolách této práce, se konkrétně zabývám odpovědností leteckého dopravce za škody v mezinárodní letecké přepravě cestujících, zavazadel a nákladu, tak jak je upravena Varšavskou úmluvou a jejími doplňky a Montrealskou úmluvou. Dále se zabývám nejdůležitějšími předpisů Evropské komise na téma odpovědnosti leteckého dopravce, zejména nařízením č. 2027/97 a nařízením č. 261/04. Snažím se o prozkoumání nejdůležitějších aspektů těchto právních dokumentů, jejich aplikovatelnosti v právní praxi, a jejich výkladu ve světle judikatury.
Abstract in different language: Content of this diploma thesis deals with issue of liability of an air carrier and rights of passenger in international air transport. At the beginning it gives light excursion on historic development of international aviation law and also definition of international aviation law. However in next chapters this thesis more specifically deals with liability of an air carrier for damages in international air transport of passengers, baggage and cargo, how is established by Warsaw Convention and its amendments and by Montreal Convention. It also deals with most important regulations of The European Commission on the topic of liability of an air carrier, especially regulation n. 2027/97 and regulation n. 261/04. It tries to examine the most important aspects of these legal documents, their aplicability in legal practice and their interpretation in light of jurisprudence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_Jakub_Richter_2015.pdfPlný text práce901,77 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Richter - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Richter - oponent.pdfPosudek oponenta práce509,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Richter.pdfPrůběh obhajoby práce532,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.