Title: Osvojení
Other Titles: Adoption
Authors: Kneislová, Markéta
Advisor: Henych, Václav
Referee: Krč, Robert
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20100
Keywords: osvojení;druhy osvojení;institut osvojení;zápis osvojení;matrika;matriční kniha;matriční svazky;průběh osvojení;vliv osvojení;nabývání státního občanství
Keywords in different language: adoption;type of adoption;adoption´s institute;make entry of adoption;register;register book;registry volume;impact of adoption;course of adoption
Abstract: Bakalářská práce se zabývá osvojením podle nového občanského zákoníku. V práci jsou popsány základní pojmy a druhy osvojení, institut osvojení a právní úprava. Stěžejní část mé bakalářské práce je zaměřena na zápis osvojení do matriky. Popisuje zápis osvojení a změny v rámci osvojení. Poslední kapitoly jsou věnované mezinárodnímu osvojení a vlivu osvojení na státní občanství.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis focuses with the adoption under the new Civil Code. This thesis focus on the basic concepts and the types of adoption. Describe with adoption´s institute. I attended to the historical development of this legal institute. I have devoted the legislation. The main part of the bachelor´s thesis is focused on make an entry of adoption to register. Thesis describes writing adoption and changes within adoption. The last chapters are devoted to international adoption and impact of adoption of the acguisition of citizenship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - osvojeni.pdfPlný text práce285,93 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-kneislova ved..pdfPosudek vedoucího práce73,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-kneislova op..pdfPosudek oponenta práce131,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kneislova prot..pdfPrůběh obhajoby práce97,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.