Název: Integrace cizího jazyka do výuky psychologie na SŠ
Další názvy: Intergration of foreign language into psychology in the Secondary school
Autoři: Fraňková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2011
Klíčová slova: integrace jazyka;CLIL;výuka na SŠ;anglický jazyk;psychologie;moderní vyučovací metody
Klíčová slova v dalším jazyce: integration of language;CLIL;teaching in secondary school;english language;psychology;modern teaching methods
Abstrakt: V diplomové práci se zabýváme výukovou metodou CLIL. CLIL je akronymem pro Content and Language Integrated Learning . Tento inovativní přístup si klade za cíl integrovat do výuky obsah i jazyk. Zdůrazňuje dualitu cílů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje charakteristice současné situace ve vzdělávání, Rámcovým vzdělávacím programům na jednotlivých typech středních škol, postavení předmětů anglický jazyk a psychologie v Rámcovému vzdělávacímu programu, integraci a jejímu významu, výukové formě CLIL jakožto způsobu integrace jazyka do nejazykového předmětu, cílové skupině- žáci střední školy a činitelům výuky. Druhá část je Praktická část, kde jsou aplikovány poznatky z teoretické části do jednotlivých témat vyučovacích hodin. V závěru jsou poznatky shrnuty.
Abstrakt v dalším jazyce: In this Diploma thesis we are engaged in teaching CLIL. CLIL is an acronym for Content and Language Integrated Learning. This innovative approach aims to integrate the teaching content and language. It emphasizes the duality of goals. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the characteristics of the current situation in Czech education and general educational programs for various types of secondary schools, the position of English and Psychology subjects in national educational framework, with integration and its importance, with the form of CLIL as a way of integrating language into non-language subject. It also deals with the target-group -students of secondary school and with agents of education. The second part is the practical part, where the theoretical knowledge of various topics in the lessons is applied. In conclusion, the findings are summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Lucie Frankova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frankova - oponent.pdfPosudek oponenta práce261,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frankova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.