Title: Nepovolená stavba v judikatuře správních soudů
Other Titles: Illegal Construction in the Practice of Administrative Courts
Authors: Klacková, Lucie
Advisor: Podhrázký, Milan
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20110
Keywords: stavba;nepovolená stavba;černá stavba;judikatura;správní soudy;odstranění stavby;dodatečné povolení stavby.
Keywords in different language: construction;illegal construction;black building;case law;administrative courts;building removal;additional building permit.
Abstract: Tato diplomová práce na téma "Nepovolená stavba v judikatuře správních soudů" pojednává o problematice "černých staveb", tedy staveb nepovolených dle stavebního zákona. Hlavní náplní práce je práce s judikaturou správních soudů, tedy soudů krajských a Nejvyššího správního soudu. V práci jsou nejprve vymezeny základní pojmy, se kterými je nejčastěji pracováno. Takovými pojmy jsou stavba, nepovolená stavba (tzv. černá stavba), neoprávněná stavba a další. Následuje kapitola věnující se významu a závaznosti judikatury soudů činných na úseku správního soudnictví v českém právu. Pozornost ve stěžejní části práce je zaměřena na hmotněprávní i procesněprávní aspekty nepovolených staveb. Vybraná judikatura je pak zařazována průběžně k probíraným oblastem. Práce dále obsahuje úvod, závěr a cizojazyčné resumé.
Abstract in different language: This thesis called "Illegal Construction in the Practice of Administrative Courts" discusses about the issue of "black building", properly speaking illegal construction by the building Act. The main focus of the thesis is confrontation with the practice of administrative courts, especially regional courts and The Supreme Administrative Court. In the thesis are at first defined basic concepts, which are using quite often. Such concepts are construction, illegal construction ("black building"), unauthorized construction and other terms. The next chapter deals with the importance and relevance of the practice of administrative courts in the Czech law. The main part is focused on substantive and procedural aspects of the illegal constructions. Selected case law is continuously including in discussed topics. The thesis also contains an introduction, conclusion and foreign language resume.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Klackova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Klackova ved..pdfPosudek vedoucího práce238,99 kBAdobe PDFView/Open
oponent-op. Klackova.pdfPosudek oponenta práce328,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Klackova prot..pdfPrůběh obhajoby práce111,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.