Title: Trest domácího vězení - jeho výkon a kontrola
Other Titles: House arrest punishment - its execution and control
Authors: Procházková, Vanda
Advisor: Baxa, Josef
Referee: Tlapák Navrátilová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20142
Keywords: trest domácího vězení;trest;účel trestu;restorativní justice;alternativní tresty;trest odnětí svobody;elektronický monitoring;vyšší soudní úředník;probační a mediační služba;návrhy de lege ferenda
Keywords in different language: house arrest punishment;punishment;the purpose of punishment;restorative justice;alternative sentences;imprisonment;electronic monitoring;senior court clerk;probation and mediation service;proposals de lege ferenda
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá alternativním trestem domácího vězení, který byl do systému českého trestního práva zaveden novým trestním zákoníkem od roku 2010. V úvodních kapitolách jsou vymezeny základní pojmy trestu, účelu trestu, restorativní justice a alternativního trestání včetně alternativního trestu. Pozornost je dále věnována základním podmínkám pro uložení trestu domácího vězení z hlediska hmotného i procesního trestního práva, činnosti Probační a mediační služby, která má při kontrole výkonu trestu domácího vězení v současné době klíčové postavení, a problematice zavedení a využívání elektronického monitoringu při kontrole trestu. Práce též obsahuje podrobný rozbor alternativního trestu domácího vězení, zejména postupů jeho výkonu, obohacený o náhled ze soudní praxe, včetně poukázání na jeho výhody i nedostatky, navržení dalších variant jeho použití v trestní justici a zamyšlení se nad jeho významem v systému současného trestního práva.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the alternative punishment of house confinement which was introduced into the criminal law by the new Criminal Code in 2010. In the opening chapters the basic notions of punishment, the purpose of punishment, restorative justice and alternative punishment including the house detention are introduced. Attention is also paid to basic conditions needed to impose the punishment of house detention in terms of the substantive and procedural criminal law. The author also concentrates on action of the Probation and Mediation Service, which currently holds the key position in the supervision of the house confinement execution and also on the issue of implementation and use of the electronic monitoring system during the supervision of the punishment. The thesis also includes a detailed analysis of the alternative punishment of house arrest, especially procedures of its execution which is enriched by the view of the judicial practice. It points out its advantages and shortcomings, proposes further variations of its usage in criminal justice and reflects on its significance in the contemporary criminal justice system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prochazkova - diplomova prace - TDV - 2015.pdfPlný text práce981,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Prochazkova_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Prochazkova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce71,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prochazkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce57,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.