Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočesová, Simona
dc.contributor.authorZachariášová, Iva
dc.contributor.refereeChmelík, Jan
dc.date.accepted2015-05-15
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:37Z-
dc.date.available2014-03-18cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:37Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier61842
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20150
dc.description.abstractJako téma své diplomové práce jsem si vybrala zánik trestní odpovědnosti. Ve své práci se zabývám nejen platnou právní úpravou, ale i drobným exkursem do historie jednotlivých institutů. Nejprve jsem se snažila vymezit základní pojmy týkající se dané problematiky a stručně charakterizovat důvody způsobující zánik trestní odpovědnosti. Následují kapitoly, které se zabývají jednotlivými okolnostmi způsobujícími zánik trestní odpovědnosti a jejich právní úpravou, s odkazem na judikaturu českých soudů. Následně jsem se věnovala procesním důsledkům vzniku a aplikace těchto institutů. Práce je ukončena stručnou komparací české (trestně)právní úpravy s právním řádem Slovenské republiky. Mým cílem bylo pokusit se o shrnutí této problematiky, tak aby byl dán ucelený a srozumitelný obraz o jednotlivých okolnostech způsobujících zánik trestní odpovědnosti a jejich aplikaci.cs
dc.format77 s. (138 600 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61842-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzánik trestní odpovědnostics
dc.subjectzánik trestnostics
dc.subjectúčinná lítostcs
dc.subjectpromlčenícs
dc.subjectabolicecs
dc.subjecttrestní odpovědnost právnických osobcs
dc.subjectzastavení trestního stíhánícs
dc.subjecttrestní právocs
dc.titleZánik trestní odpovědnostics
dc.title.alternativeExtinction of criminal liabilityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFor my thesis I chose the topic of extinction of criminal liability. In my thesis I deal with not only the applicable legislation, but also to small excursion into the history of the individual institutes. At first I tried to define the basic concepts related to the issue and briefly describe the reasons leading to the extinction of criminal liability. Followed by chapters dealing with different circumstances leading to the extinction of criminal liability and their legislation, with reference to decisions of the Czech courts. Then I attended to the procedural consequences of the emergence and application of these institutes. The thesis is concluded by comparison Czech (criminal) law with the law of the Slovak Republic. My purpose was to try to summarize this issue, so that has been given a complete and clear picture of the circumstances leading to the extinction of criminal liability and their application.en
dc.subject.translatedextinction of criminal liabilityen
dc.subject.translatedeffective repentanceen
dc.subject.translatedlimitationen
dc.subject.translatedabolitionen
dc.subject.translatedcorporate criminal liabilityen
dc.subject.translateddiscontinuation of criminal prosecutionen
dc.subject.translatedcriminal lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Zanik trestni odpovednosti.pdfPlný text práce691,57 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zachariasova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce40,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zachariasova_oponent_Chmelik.pdfPosudek oponenta práce85,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zachariasova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce61,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.