Title: Postavení a působnost krajů v ČR
Other Titles: The Position and Competence of Regional Authorities in the Czech Republic
Authors: Jílek, Antonín
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Valeš, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20173
Keywords: kraj;krajské zřízení;samospráva;územní samospráva;pravomoc;působnost;vyšší územně samosprávné celky;dozor;hospodaření Plzeňského kraje;orgány kraje
Keywords in different language: regional system;authority;competence;position;higher local government units;supervision;management Pilsen region;regional authorities;region
Abstract: Práce se zabývá postavením a působností krajů v České republice. Seznamuje čtenáře s krajským zřízením v ČR a dává mu ucelený pohled na tuto problematiku. Jejím cílem je srozumitelnou formou poskytnout čtenáři základní informace o krajích na našem území. Čtenář se dozví, jak kraje vznikli, jaké mají pravomoci a povinnosti, jaké jsou orgány kraje, jaké kraje v České republice jsou a další skutečnosti, které se krajů týkají. Věřím, že tato práce poskytne čtenáři srozumitelnou a výstižnou formou ucelený pohled na postavení a působnost krajů v České republice, což byl její cíl.
Abstract in different language: The work deals with the position and competence of regions in the Czech Republic. It acquaints readers with the regional establishment in the country and gives him a comprehensive view on this issue. The aim of the thesis was to discuss in detail various aspects of the regional system and if it´s possible to provide readers a comprehensive view. The reader learns how the region was formed, what their powers and duties , the bodies of the region as the region in the Czech Republic and other issues that relate to the counties . I believe that this work will provide readers understandable and concise form a comprehensive view of the status and jurisdiction of the regions in the Czech Republic, which was its goal .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Postaveni a pusobnost kraju v CR.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP - Jilek - Louda.pdfPosudek vedoucího práce573,76 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek OP - Jilek - Vales.pdfPosudek oponenta práce336,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol Jilek.pdfPrůběh obhajoby práce325,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.