Název: Využití taneční průpravy a tanečně pohybových prvků ve školní tělesné výchově pro střední školy
Další názvy: The use of dance preparation and dance elements in physical education for high school age
Autoři: Potužníková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová, Gabriela
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2018
Klíčová slova: tanec;tanečně zaměřené hodiny tělesné výchovy;taneční styly;lidové tance;country tance;street dance;show dance;zumba;starší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: dance;dance lessons;physical education lessons focused on dance;folk dancing;country dancing;street dance;show dance;zumba;high school age
Abstrakt: Má bakalářská práce má dvě části. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých tanečních stylů, které jsem do výuky tělesné výchovy zařadila (lidové tance, country tance, street dance, show dance a zumba). V praktické části jsem vytvořila deset ukázkových hodin tanců. Hodiny obsahují část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. V hodinách jsem využívala pomůcek: nářadí/náčiní (overbally, švihadla, obruče, lavičky, žebřiny). Hlavní části hodin jsou zaměřeny na nácvik základních kroků jednotlivých tanečních stylů a jednoduché taneční sestavy. Průpravné a závěrečné části hodin obsahují cviky na uvolnění, protažení a posílení. Vyučovací hodiny jsem odučila v rámci hodin tělesné výchovy na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. Hodiny tanců jsem učila ve dvou třídách (prima a sekunda B).
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis has two parts. The theoretical part describes the various dance styles, which I included in the physical education lessons teaching of (folk dancing, country dancing, street dance, show dance and zumba). In the practical part I created ten sample lessons of dancing. The lessons contain following parts - some warm - up, main and ending part. In the lessons I used different apparatuses (overballs, skipping ropes, hoops, benches and wall bars). The main parts of the lessons are focused on practice of basic steps of each dance styles and simple choreography. Warm - up and ending parts of the lessons contain relaxation, stretching and strengthening exercises. I taught created lessons within the lessons of physical education at the first Czech grammar school in Karlovy Vary (in two classes - the first and second year of an eight - year grammar school).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Simona_Potuznikova.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POTUZNIKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,23 MBTIFFZobrazit/otevřít
POTUZNIKOVA OP.tifPosudek oponenta práce8,1 MBTIFFZobrazit/otevřít
POTUZNIKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,62 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2018

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.