Title: Využití taneční průpravy a tanečně pohybových prvků ve školní tělesné výchově pro střední školy
Other Titles: The use of dance preparation and dance elements in physical education for high school age
Authors: Potužníková, Simona
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Šrámková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2018
Keywords: tanec;tanečně zaměřené hodiny tělesné výchovy;taneční styly;lidové tance;country tance;street dance;show dance;zumba;starší školní věk
Keywords in different language: dance;dance lessons;physical education lessons focused on dance;folk dancing;country dancing;street dance;show dance;zumba;high school age
Abstract: Má bakalářská práce má dvě části. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých tanečních stylů, které jsem do výuky tělesné výchovy zařadila (lidové tance, country tance, street dance, show dance a zumba). V praktické části jsem vytvořila deset ukázkových hodin tanců. Hodiny obsahují část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. V hodinách jsem využívala pomůcek: nářadí/náčiní (overbally, švihadla, obruče, lavičky, žebřiny). Hlavní části hodin jsou zaměřeny na nácvik základních kroků jednotlivých tanečních stylů a jednoduché taneční sestavy. Průpravné a závěrečné části hodin obsahují cviky na uvolnění, protažení a posílení. Vyučovací hodiny jsem odučila v rámci hodin tělesné výchovy na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. Hodiny tanců jsem učila ve dvou třídách (prima a sekunda B).
Abstract in different language: My thesis has two parts. The theoretical part describes the various dance styles, which I included in the physical education lessons teaching of (folk dancing, country dancing, street dance, show dance and zumba). In the practical part I created ten sample lessons of dancing. The lessons contain following parts - some warm - up, main and ending part. In the lessons I used different apparatuses (overballs, skipping ropes, hoops, benches and wall bars). The main parts of the lessons are focused on practice of basic steps of each dance styles and simple choreography. Warm - up and ending parts of the lessons contain relaxation, stretching and strengthening exercises. I taught created lessons within the lessons of physical education at the first Czech grammar school in Karlovy Vary (in two classes - the first and second year of an eight - year grammar school).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Simona_Potuznikova.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
POTUZNIKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,23 MBTIFFView/Open
POTUZNIKOVA OP.tifPosudek oponenta práce8,1 MBTIFFView/Open
POTUZNIKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,62 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.