Title: Experimentální ověření vlastností proudění v lopatkové kaskádě středorychlostního tunelu a potvrzení výsledků pomocí CFD simulací s ohledem na vliv drsnosti povrchů
Other Titles: Experimental verification of the flow properties in the wind tunnel with blade cascade and confirm the results using CFD simulations with respect to the influence of surface roughness.
Authors: Fenderl, David
Advisor: Jůza, Zdeněk
Referee: Gášpár, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20230
Keywords: lopatková mříž;lopatky vs33b a vs33t;drsnost povrchu;intenzita turbulence;rychlostní profil
Keywords in different language: blade cascade;blade vs33b and vs33t;profile rougnhess;turbulence intensity;velocity profile
Abstract: Cílem práce bylo získat představu o nárůstu ztrát při expanzi media se zvyšující se drsností lopatky. Vznikající ztráta je úzce spjata s turbulencí. Proudění bylo zkoumáno na experimentální lopatkové mříži. Rovněž byla řešena úloha pomocí CFD. Pro získání okrajových podmínek bylo nutné experimentální ověření vstupní podmínky. Vyhodnocení směřovalo k získání profilových a okrajových ztrát. Po získání dostatečných informací o proudovém poli bylo možné ovlivnit okrajovou ztrátu smykovou vrstvou u povrchu lopatky.
Abstract in different language: The aim of this article was to get an idea about the losses of increase blade roughness during the expansion. Emerging loss is closely associated with turbulence. The flow was examined on experimental blade cascade. Also, the task was solved using CFD. To obtain boundary conditions was necessary experimental verification of input conditions. Efforts are directed to obtain of profile losses and secondary losses. After obtaining sufficient information on the flow field we may be able to influence secondary losses of shear layer at the surface of the blade.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP Fenderl.pdfPosudek vedoucího práce39,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP Fenderl.pdfPosudek oponenta práce79,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby DP Fenderl 2015.pdfPrůběh obhajoby práce22,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.