Název: Vztah mezi postavením jedince ve skupině a stupněm vývoje koordinace u dětí předškolního věku
Další názvy: The relation between the status of an individual in a group and the stages of development of coordination in preschool children.
Autoři: Zíková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Čepička, Ladislav
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2029
Klíčová slova: předškolní věk;koordinace;socializace
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool age;coordination;social status
Abstrakt: Jedná se o empirický výzkum, kde jsou srovnávány výsledky motorických testů MABC baterie s postavením jedince ve skupině, jež bylo zjištěno sociometrickým šetřením. Vztah mezi těmito testovanými údaji je vzájemně porovnáván korelovým koeficientem. Jeho vypočítaná hodnota 0,529 prokazuje u testovaného vzorku předškolních dětí běžnou závislost těchto složek.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelory work is an empirical research where the results of motoric tests from MABC battery and status of an individual in a group from sociometric research are compared. The relation in between those two tested aspects is compared by correlation coefficient. The value of 0,529 proves the dependance of those two aspects among the tested group of preschool children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP, Z. Zikova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZIKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce6,89 MBTIFFZobrazit/otevřít
ZIKOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,7 MBTIFFZobrazit/otevřít
ZIKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,13 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.