Title: Vztah mezi postavením jedince ve skupině a stupněm vývoje koordinace u dětí předškolního věku
Other Titles: The relation between the status of an individual in a group and the stages of development of coordination in preschool children.
Authors: Zíková, Zuzana
Advisor: Čepička, Ladislav
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2029
Keywords: předškolní věk;koordinace;socializace
Keywords in different language: preschool age;coordination;social status
Abstract: Jedná se o empirický výzkum, kde jsou srovnávány výsledky motorických testů MABC baterie s postavením jedince ve skupině, jež bylo zjištěno sociometrickým šetřením. Vztah mezi těmito testovanými údaji je vzájemně porovnáván korelovým koeficientem. Jeho vypočítaná hodnota 0,529 prokazuje u testovaného vzorku předškolních dětí běžnou závislost těchto složek.
Abstract in different language: My bachelory work is an empirical research where the results of motoric tests from MABC battery and status of an individual in a group from sociometric research are compared. The relation in between those two tested aspects is compared by correlation coefficient. The value of 0,529 proves the dependance of those two aspects among the tested group of preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Z. Zikova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
ZIKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce6,89 MBTIFFView/Open
ZIKOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,7 MBTIFFView/Open
ZIKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,13 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.