Název: Obezita a její prevence v mateřských školách (multimediální elektronický studijní materiál)
Další názvy: Obesity and prevention in kindergartens (multimedia electronic learning materials)
Autoři: Papoušková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2034
Klíčová slova: Obezita;prevence;vzdělávací proces v mateřské škole;motorický vývoj v předškolním věku
Klíčová slova v dalším jazyce: Obesity;prevention;educational process in nursery school;motor progress in pre-school age
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá obezitou a možnostmi její prevence v mateřských školách. Hlavním cílem bylo vytvoření multimediálního elektronického studijního materiálu. Této multimediální DVD je zaměřené na možnosti prevence obezity v mateřské škole. V obsahu DVD se nachází stručné vysvětlení pojmu obezita, charakteristika pohybu v předškolním vzdělávání, zóny tepové frekvence vhodné pro spalování tuků a především názorné pohybové cvičení zaměřené na prevenci obezity, na zvýšení tepové frekvence a spalování tuků. DVD by mělo dále sloužit jako metodický materiál pro studenty oboru učitelství pro mateřské školy a učitelky mateřských škol. Teoretická část zahrnuje základní poznatky o obezitě, charakteristiku vzdělávacího procesu v mateřské škole a motorický vývoj dětí v předškolním věku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with obesity and possibilities of its prevention in nursery school. The main objective was to create a multimedia electronic learning material. This multimedial DVD is focused on the possibilities of preventing obesity in nursery shool. The DVD content is a brief explanation of the term obesity, characteristic of movement in preschool education, heart rate zones appropriate for fat burning especially visual motion exercises aimed at preventing obesity, increasing heart rate and burn fat. DVD should also serve as a methodological material for students in profession of teaching for nursery schools and teachers at nursery schools. The theoretical part includes basic information on obesity, characteristic of the educational process in nursery schools and motor development of children in preschool age.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- konecna verze.pdfPlný text práce686,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAPOUSKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce214,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAPOUSKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce158,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAPOUSKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce40,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2034

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.