Title: Diferenciální diagnostika bolesti v úseku hrudní páteře
Other Titles: Differential diagnostics of pain in the thoracic segment of the spine
Authors: Blštáková, Renáta
Advisor: Samek, František
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20421
Keywords: hrudní páteř;bolest;diferenciální diagnostika;měkké a mobilizační techniky;dýchání;fyzioterapie
Keywords in different language: thoracic spine;pain;differential diagnosis;soft and mobilization techniques;breathing;physiotherapie
Abstract: Tato práce se zabývá diferenciální diagnostikou bolesti v úseku hrudní páteře. V teoretické části práce jsou popsány nejčastější příčiny bolesti. Praktickou část práce tvoří soubor 5 pacientů, kteří lokalizovali bolest v oblasti hrudní páteře. Je zde popsáno vyšetření pacientů a následná terapie, která se skládala především z měkkých a mobilizačních technik a nácviku správného stereotypu dýchání. Cílem práce bylo rozlišit od sebe různé diagnózy a potvrdit nebo vyvrátit mé hypotézy.
Abstract in different language: This thesis deals with the differential diagnosis of pain in thoracic spine segment. The theoretical part of the thesis describes the most frequent causes of pain. The practical part consists of a set of 5 patients, who located problems in the thoracic spine. This section describes the examination of patients and subsequent therapy, which consisted of soft and mobilization techniques and practicing correct breathing stereotype. The aim of this work was to distinguish the various diagnoses and confirm or disprove my hypothesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Renata_Blstakova.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Blstakova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce592,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Blstakova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce80,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Blstakova.pdfPrůběh obhajoby práce89,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.