Název: Úroveň funkčních parametrů hráče ledního hokeje jako limitující faktor herního výkonu
Další názvy: The level of functional parameters ice-hockey player as a limiting factor in gaming performance
Autoři: Stránský, Jan
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2043
Klíčová slova: funkční parametry;herní výkon;hráč ledního hokeje;wingate test
Klíčová slova v dalším jazyce: functional parameters;game performance;ice hockey player;wingate test
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá úrovní funkčních parametrů hráče ledního hokeje jako limitujícího faktoru herního výkonu. Práce je zpracovaná do šesti kapitol přes úvod do hry ledního hokeje, jeho společenského významu, organizace soutěží, kondiční přípravu až po vlastní testování hráčů a vyhodnocení výsledků. V práci se detailněji popisuje náplň kondiční přípravy a rozvíjení pohybových schopností hráčů HC Plzeň 1929. Úroveň motorických schopností byla vyhodnocena zátěžovým testem Wingate. Výsledky provedeného výzkumu, i když se výzkum týkal pouze omezeného počtu hráčů, ukazují, že výkon hráče ledního hokeje není závislý na úrovni vybraných funkčních parametrů v tak vysoké míře, jak se předpokládalo. Stanovená hypotéza nebyla potvrzena.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis delas with the level of functional parametres such as ice hockey player limiting factor in gaming performance. The work is processed into six chapters through an introduction to the game of ice hockey, its importance for society, organization of competitions, fitness training to the players own testing and evaluation. The thesis describes in detail the content of fitness training and developing motor skills players HC Plzeň 1929th. These motor skills were evaluated by Wingate stress test. about fitness training. Results of the research, even though the research is concerned only a limited number of players show that ice hockey player´s performance is not dependent on the level of selected functional parameters in such a high rate as will be expected. This hypothesis was not confirned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRANSKY VP.pdfPosudek vedoucího práce598,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRANSKY OP.pdfPosudek oponenta práce628,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRANSKY.pdfPrůběh obhajoby práce304,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2043

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.