Title: Úroveň funkčních parametrů hráče ledního hokeje jako limitující faktor herního výkonu
Other Titles: The level of functional parameters ice-hockey player as a limiting factor in gaming performance
Authors: Stránský, Jan
Advisor: Valach, Petr
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2043
Keywords: funkční parametry;herní výkon;hráč ledního hokeje;wingate test
Keywords in different language: functional parameters;game performance;ice hockey player;wingate test
Abstract: Bakalářská práce se zabývá úrovní funkčních parametrů hráče ledního hokeje jako limitujícího faktoru herního výkonu. Práce je zpracovaná do šesti kapitol přes úvod do hry ledního hokeje, jeho společenského významu, organizace soutěží, kondiční přípravu až po vlastní testování hráčů a vyhodnocení výsledků. V práci se detailněji popisuje náplň kondiční přípravy a rozvíjení pohybových schopností hráčů HC Plzeň 1929. Úroveň motorických schopností byla vyhodnocena zátěžovým testem Wingate. Výsledky provedeného výzkumu, i když se výzkum týkal pouze omezeného počtu hráčů, ukazují, že výkon hráče ledního hokeje není závislý na úrovni vybraných funkčních parametrů v tak vysoké míře, jak se předpokládalo. Stanovená hypotéza nebyla potvrzena.
Abstract in different language: This thesis delas with the level of functional parametres such as ice hockey player limiting factor in gaming performance. The work is processed into six chapters through an introduction to the game of ice hockey, its importance for society, organization of competitions, fitness training to the players own testing and evaluation. The thesis describes in detail the content of fitness training and developing motor skills players HC Plzeň 1929th. These motor skills were evaluated by Wingate stress test. about fitness training. Results of the research, even though the research is concerned only a limited number of players show that ice hockey player´s performance is not dependent on the level of selected functional parameters in such a high rate as will be expected. This hypothesis was not confirned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
STRANSKY VP.pdfPosudek vedoucího práce598,65 kBAdobe PDFView/Open
STRANSKY OP.pdfPosudek oponenta práce628,69 kBAdobe PDFView/Open
STRANSKY.pdfPrůběh obhajoby práce304,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.