Title: Vliv výživy na těhotenství a vývoj plodu.
Other Titles: The influence of nutrition on pregnancy and fetal development.
Authors: Bezděková, Zlata
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Hendrych Lorenzová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20457
Keywords: výživa;těhotenství;těhotná žena;diabetes mellitus;plod;gestační diabetes;porodní asistentka
Keywords in different language: nutrition;pregnancy;pregnant woman;diabetes mellitus;fetus;gestational diabetes;midwife
Abstract: Tématem bakalářské práce je vliv výživy na těhotenství a vývoj plodu. Výživa je důležitým prvkem pro udržení zdraví a pohody každého z nás. Správná výživa a stravovací návyky jsou obzvláště důležité u těhotných žen, tím spíš pokud trpí diabetem. Jelikož jsou organismy matky a plodu propojeny, je velmi důležité, aby těhotná žena dbala na kvalitu jejího stravování. To platí pro ženu jak zdravou, tak s diabetem. V teoretické části práce definuji těhotenství a krátce se věnuji vývoji samotného plodu. Dále se věnuji jednotlivým výživovým složkám a jejich významu v těhotenství. Zmiňuji se o prekoncepční přípravě, obecné charakteristice výživy v graviditě a výživových omezení pro těhotné ženy. V tomto bloku mé práce jsem se dále zmínila o typech diabetu a jejich vztahu k těhotenství. V praktické části byl použit rozhovor se dvěma ženami. Zde jsem vycházela především z teoretické části práce týkající se diabetu. V závěru shrnuji získané poznatky o jednotlivých obdobích dvou žen, které se během těhotenství potýkaly s různým typem diabetu. Informace jsem získávala z rozhovorů s respondentkami, z lékařských zpráv a z rozhovorů s odborníky, kteří se problematikou těhotných diabetiček zabývají.
Abstract in different language: The theme of bachelor thesis is the influence of nutrition on pregnancy and fetal development. Nutrition is important for maintaining health and well-being of each of us. Correct nutrition and eating habits are especially important for pregnant women, especially for those that suffer from diabetes. Since the organisms maternal and fetal interface, it is very important that the pregnant woman took care to the quality of its food. Because organisms of mother and fetus are interconnected, is very important for a pregnant woman to be careful to the quality of her food. This is true for a woman both healthy and diabetic. In the theoretical part I define pregnancy and shortly I follow the development of the fetus. Further I deal with different nutritional components and their importance in pregnancy. I mention about preconception preparation, general characteristics of nutrition in pregnancy and dietary restrictions for pregnant women. In this block of my work, I also mentioned about the types of diabetes and their relationship to pregnancy. In the practical part was used interwiev with two women. Here I relied primarily on the theoretical part related to diabetes. The conclusion summarizes the findings about the different periods of two women, who had during pregnancy different types of diabetes. The information I gained from interviews with respondents, medical reports and interviews with experts, who deal with problems of pregnant women with diabetes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Bezdekova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bezdekova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce806,72 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bezdekova_oponent.pdfPosudek oponenta práce531,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bezdekova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce429,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.