Title: Ošetřovatelská péče u pacienta se stomií
Other Titles: Nursing care for patient with a stoma
Authors: Maršátová, Markéta
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20529
Keywords: stomie;stomasestra;edukace;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: stoma;ostomy nurse;education;nursing care
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na biologické, psychologické a sociální prožívání pacienta po vytvoření stomie. V teoretické části se orientuji na anatomii trávicího traktu, historii tohoto operačního zákroku, na samotný pojem stomie a pomůcky k péči o střevní vývod. Dále na období operace a výživu. V praktické části popisuji výzkumné šetření provedené kvalitativním způsobem. Výzkum jsem prováděla u dvou zcela rozdílných respondentů formou polostrukturovaného rozhovoru. Vypracovala jsem dvě kazuistiky, které následně mezi sebou hodnotím. Ke zpracování bakalářské práce jsem využívala informace z odborné literatury.
Abstract in different language: This bachelor work focuses on biological, psychological and social aspects of having a stoma. The theoretical part describes the anatomy of the gastrointestinal tract, outlines the history of stoma surgery, explains the terminology and specifies equipment for stoma bag care. The theoretical part also deals with pre-surgery care and aftercare as well as nutrition. The practical part of the bachelor work describes qualitative research conducted with two different individuals in the form of a semi-structured interview. The work studies the two case histories and makes assessment. Medical information used in this bachelor work comes from reference books.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce830,71 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Marsatova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce432,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Marsatova_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Marsatova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce383,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.