Title: Ovlivnění ošetřovatelské péče v zařízení sociální péče pro seniory zařazením nadnárodních konceptů
Other Titles: Influencing Nursing Care in Social Care Institutions for Elderly by Implementing Multinational Concepts
Authors: Vlčková, Pavlína
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20557
Keywords: koncept;bazální stimulace;kinestetická mobilizace;psychobiografický model péče;validace;smyslová aktivizace
Keywords in different language: concept;basal stimulation;kinaesthetic mobilization;psychobiography model of care;validation;sensory activation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá péčí o seniory. V teoretické části jsem shrnula informace o lidech v životním období stáří, jejich potřebách a možnostech pokud nejsou schopni se sami o sebe postarat. Dále jsem popsala mezinárodně uznávané koncepty zařazované do péče. V praktické části jsem použila kvalitativní výzkum, kde jsem na základě tří kazuistik popsala zařazení konceptů do péče s přínosem na kvalitu života obyvatel, zlepšení spolupráce s rodinou a vlivem na práci zaměstnanců.
Abstract in different language: The final work deals with the elderly care. In the theoretic part I summed up the information about elderly people, their needs and possibilities if they are not able to take care of themselves. I described the concepts put into the care which are internationally recognized. The practical part of the work is focused on a qualitative research. This research makes reference to three case interpretations which were used to describe the integration of concepts to elderly care with regard to the quality of elderly´s life, improvement of cooperation with their families and effect on the methods of working.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2015 Pavlina Vlckova.pdfPlný text práce801,01 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vlckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce459,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vlckova_oponent.pdfPosudek oponenta práce405,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vlckova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce397,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.