Title: Nové pohledy na výuku počítačové grafiky a multimédií
Other Titles: New perpectives on teaching computer graphics and multimedia
Authors: Slánská, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20695
Keywords: výzkum vývojem;ict;počítačová grafika;multimédia;digitální vyprávění příběhů;vizuálnívyprávění příběhů;konsensuální hodnotící technika;inovativní výukové aktivity.
Keywords in different language: design-based research;ict in education;computer graphics;multimedia;digital storytelling;visual storytelling;consensual assessment technique;innovative learning activities.
Abstract: Práce je zaměřena na hledání nových, moderních přístupů k výuce počítačové grafiky a multimédií napříč úrovněmi škol. V době zadání tématu práce byl výukový obsah těchto předmětů na českých školách běžně orientován především na seznámení žáků s teoretickými pojmy a předání praktických znalostí, týkajících se ovládání grafických editorů nebo editorů videa. Nebyla však dostatečně rozpracována vhodná didaktika a odpovídající organizační formy výuky. Práce se v úvodu zaměřuje na určení pozice počítačové grafiky a multimédií v Rámcových vzdělávacích plánech. V práci jsou dále rozpracována témata, týkající se rozvoje kompetencí pro 21. století. Příkladem výukových aktivit, které vedou k rozvoji kompetencí pro 21. století, jsou v současnosti tzv. inovativní výukové aktivity. Vhodným příkladem inovativní výukové aktivity v oboru multimédia může být digitální vyprávění příběhů. V práci jsou proto podrobněji přiblíženy termíny Digital Storytelling, Visual Storytelling a jsou vymezeny vztahy k výukovému obsahu předmětu výtvarná výchova. Pro tuto práci byl zvolen design výzkumu, který nejlépe odpovídá zaměření na řešení praktických úkolů, které vznikají ve výukovém procesu Design-based research. Podle tohoto schématu je práce dělena do čtyř fází. Výzkum je založen na triangulaci dat. Výzkum byl zahájen kvantitativní studií, ve které byly sledovány mezipředmětové vazby mezi výukou ICT a výtvarnou výchovou na školách v Libereckém kraji. Druhá, kvalitativně zaměřená etapa výzkumu, se dále zaměřila na možnosti uplatnění digitálního vyprávění příběhů jako inovativní výukové aktivity. Tento typ výukové aktivity byl nejdříve ověřen ve výuce studentů Technické univerzity. Následně byly možnosti digitálního vyprávění příběhů ověřeny ve výuce žáků základních a středních škol. Tato část práce byla zpracována metodou vícečetné případové studie. Pro podporu motivace žáků i učitelů a ověření možností digitálního vyprávění příběhů v podmínkách českých škol byly realizovány dva ročníky soutěže Vyprávěj svůj příběh digitálně. První pilotní ročník proběhl na úrovni regionu, druhý ročník byl celostátní. Závěrečný výzkum se zaměřil na možnosti hodnocení kreativity předložených žákovských a studentských prací metodou Consensual Assessment Technique. Aplikace metody v soutěži byla úspěšná, v obou ročnících soutěže porotci hodnotili projekty s vysokou mírou reliability. V závěru práce je předložen model výuky počítačové grafiky a práce s multimédii, který je založen na revidované Bloomově taxonomii vzdělávacích cílů. Další model představuje organizační uspořádání výuky podle modelu 21st Century Learning Design Rubrics.
Abstract in different language: Content of the dissertation is focused on finding new, modern approaches to teaching computer graphics and multimedia across the levels of the schools. At the time of entering the work, the learning content of these subjects at Czech schools geared primarily to familiarize students with the theoretical concepts and knowledge relating to control graphical editors or video editor. But there was not sufficiently elaborated appropriate didactics and appropriate organizational forms of teaching. The introduction focuses on determining the position of computer graphics and multimedia in Framework education plans. The dissertation further elaborate themes concerning the development of competencies for the 21st century. Examples of learning activities, that lead to the development of competencies for the 21st century, are now called innovative learning activities. Example of innovative learning activity in the field of multimedia can be Digital Storytelling. Therefore the work explains in a more detailed way the concept of Digital Storytelling and Visual Storytelling. The relationships to learning content in art education are also defined. For this work it was elected research design, that best reflects the focus on solving practical problems, that arise in the educational process Design-based research. According to this scheme, work is divided into four phases. The research is based on data triangulation. The first part of research is quantitative study focused on cross-curricular links between computer science and art education at schools in the Liberec region. The second phase is qualitative research focused on possibilities of Digital Storytelling in the form of innovative learning activity. This type of learning activity was first examinded in teaching students of the Technical University at Liberec. Subsequently, the possibilities of digital storytelling was examined in teaching pupils in primary, secondary and high schools. This part has been processed by multiple case studies. To support the motivation of pupils and teachers, they were prepared two years of competition Tell your story digitally. Final research was focused on the possibility of evaluating the creativity of student's works by Consensual Assessment Technique. Application of the method in the competition was successful. In both years of the contest judges evaluated projects with high degree of reliability. In the end is presented model of teaching computer graphics and multimedia based on the Revised Bloom's taxonomy of educational objectives and the organizational structure of the teaching according to the model of 21st Century Learning Design Rubrics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace-konecna-verze.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek_Slanska.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Slanska oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Slanska 113.pdfPrůběh obhajoby práce251,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.