Title: Plánování výrobních a logistických činností v síti podniků
Other Titles: Manufacturing and logistics operations planning in the network of enterprises
Authors: Miller, Antonín
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20708
Keywords: síťové podnikání;logistika;logistické metody;simulace;plánování;náklady;průběžná doba výroby;kapacita
Keywords in different language: business networking;logistics;logistics methods;simulation;planning;costs;continuous production time
Abstract: Cílem této disertační práce je vytvořit metodiku pro výběr nejvýhodnější varianty výroby v síti podniků z multikriteriálního hlediska (čas, náklady, využití pracovišť), respektive metodiku plánu výrobních a logistických činností v síti podniků, která v sobě zohledňuje spolupráci na výrobních procesech a s tím nutně spojené mezipodnikové logistické operace. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část je zaměřena na teoretické poznatky s oblastí sítových organizací, mezipodnikové logistiky a plánování výroby, které slouží jako základ pro další postup. V další části je ověření základních předpokladů pomocí simulačního modelu, kde je testováno, zda je možné pomocí variantních toků materiálu technologických postupů vytvořit takový plán výroby, který bude dle zadaných kritérií nejvýhodnější. Hlavní část práce je zaměřena na samotnou tvorbu metodiky plánování výrobních a logistických činností v síti podniků. Ta je rozdělena do tří základních částí. Přípravná část v sobě zahrnuje sběr dat a jejich zpracování. Na tuto část navazuje prováděcí část, která obsahuje především tvorbu variantního toku materiálu zakázek a tvorbu variant plánu výrobních a logistických činností v síti podniků. Poslední částí je hodnotící část, kdy je možné hodnotit jednotlivé varianty plánu výroby. Tato metodika je navržena tak, aby bylo možné varianty vzniklé pomocí metodiky hodnotit z multikriteriálního hlediska.
Abstract in different language: The main aim of this dissertation thesis is to develop a methodology for selection of the most advantageous production variant in the network of enterprises and this mainly from multi-perspective (time, cost, workplaces utilization), or the methodology of manufacturing and logistics operations plan in a network of enterprises, which reflects the collaboration on the production processes and thus necessarily related intercompany logistics operations. The thesis is divided into several parts. The first part is focused on theoretical knowledge in networking organizations, inter-company logistics and production planning, which serve as a basis for further action. The next part focuses on verification of the basic assumptions using a simulation model, which tests whether it is possible to use alternative methods of material flow technology, to create such a production plan that will best match given criteria. The main part is focused on the planning methodology of manufacturing and logistics operations in the corporate network elaboration itself. It is divided into three parts. Preparatory part includes data collection and processing. This part is followed by operational part, which includes primarily the creation of a materials procurement variant flow and the creation of variants of the production and logistics activities plan in the enterprise network. The last part is the evaluation part, when it is possible to evaluate the various options of the production plan. This method is designed to allow evaluation of the multi-criteria perspective of possible variants resulting from using a methodology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Miller.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek skolitele Miller.pdfPosudek vedoucího práce49,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Miller.pdfPosudek oponenta práce499,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zapis Miller.pdfPrůběh obhajoby práce580,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.