Title: Archeologie lesa - archeologie památek souvisejících s novověkým lesním hospodářstvím
Other Titles: Archaeology of wood - archaeology of monuments related to forestry in modern times
Authors: Gryčová, Denisa
Advisor: Čapek, Ladislav
Referee: Nováček, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20715
Keywords: archeologie lesa;starobylý les;výmladkový les;komolení;lesní řemeslo;novověk;doba industrializace;památková ochrana;dehet;smola;potaš
Keywords in different language: archeology of forest;ancient forest;coppicing;pollarding;forest craft;modern age;the period of industrialization;heritage protection;tar;pitch;potash
Abstract: Cílem této práce je komplexní pohled na les od doby raného novověku do doby industrializace. Práce se zabývá otázkami, které zkoumá nejen krajinná archeologie. Cílem je hodnotit a porovnat na základě české a zahraniční literatury přístupy k výzkumu archeologie lesa a starobylého lesa. Na vybraných příkladech objektů lesních řemesel budou sledovány jejich konstrukční a provozní zařízení a vybavení.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is a comprehensive view of forest since the early modern period to the time of industrialization. Bachelor thesis deals with questions that examines not only the landscape archeology. The aim is to evaluate and compare on the basis of Czech and foreign literature research approaches woodland archeology and ancient forest. Selected examples of forest crafts objects will be tracked to their design and operational facilities and equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grycova_Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek-Vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce669,99 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek-Oponent.pdfPosudek oponenta práce523,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Grycova-prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce17,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.