Název: Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy
Další názvy: Investments in stocks and commodities using technical analysis
Autoři: Ariunjargal, Erchis
Vedoucí práce/školitel: Marek, Patrice
Oponent: Šedivá, Blanka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2080
Klíčová slova: technická analýza;technické indikátory;investování;akcie;komodity;obchodní systém;backtesting;fondy;podílové fondy;kolektivní investování;výnosnost
Klíčová slova v dalším jazyce: technical analysis;technical indicators;investing;stocks;commodities;trading system;backtesting;funds;mutual funds;collective investment;return
Abstrakt: Bakalářská práce si bere za cíl seznámit čtenáře s investováním do akcií a do komodit prostřednictvím fondů a s přímým investováním pomocí nástrojů technické analýzy. Tyto nástroje blíže specifikovat a matematicky podložit jejich fungování. Dále se zabývá vytvořením konkrétní obchodní strategie založené na technické analýze její optimalizací a testováním prostřednictvím tzv. backtestingu, neboli testováním na historických datech. K tomu využívá specializovaného softwaru a programovacího jazyka pro vytváření obchodních systémů. Z optimalizovaného obchodního systému vytváří model obchodování na historických datech a model obchodování nanečisto s aktuálními daty z trhu. Konečným cílem je porovnat výnosnost přímého obchodování s výnosností vybraných podílových fondů. Na druhé straně není cílem práce popisovat základy investování. Pro seznámení se s konkrétními pojmy, jako jsou investování, akcie apod., je čtenáři doporučen Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis aims to acquaint readers with investing in equities and commodities through funds and through direct investment by using the tools of technical analysis. I will specify these tools and mathematically substantiate their functioning. It also deals with the creation of a specific trading strategy based on technical analysis and with its optimization and backtesting, that is, testing on historical data. It uses specialized software and programming language for creating trading systems. The trading system creates an optimized trade model on historical data and a trade model for the simulation of trade on the current data from the market. The ultimate goal is to compare the profitability of direct trading with the profitability of chosen funds. On the other hand, the thesis does not describe the basics of investing. To become familiar with specific terms, such as investing, stocks, etc., the reader is recommended Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bak.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Ariunjargal.pdfPosudek vedoucího práce164,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Ariunjargal.pdfPosudek oponenta práce261,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Ariunjargal.pdfPrůběh obhajoby práce35,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.