Title: Laboratoř - Mám pár nezodpovězených otázek. Projekt je výzkumem napříč obory, vztahy, systémy. Předpokládá se využití aktuálních technologických možností například v animaci, 3D, After Effects, audio video projekce. Výstupem je objekt, instalace v multimédiích.
Other Titles: Laboratory - I have some unanswered questions
Authors: Šrámek, Tomáš
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Humhal, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20860
Keywords: brouk;přírodní diverzita;animace;scény;narativ;videoprojekce;laboratoř;nezodpovězené otázky;adobe after effects;digitální technologie;intermédia;natáčení;narativ
Keywords in different language: beetle;natural diversity;animation;scenes;narrative;video;laboratory;unanswered questions;adobe after effects;digital technology;intermedia;shooting;narrative
Abstract: Hlavním tématem DP je Laboratoř mám pár nezodpovězených otázek. Tyto otázky se budou týkat přírodní diverzity brouků. Práce je zastřešena teoretickými sondami: Respondenti a poptávka brouků v dobách minulých, Definice významu hmyzu pro člověka, Brouci: symbol a motiv ve výtvarném umění. Praktická část je rozdělena na tyto části: skicování, digitalizace do vektorových křivek v Adobe Illustrator, modelování a 3D interpretace skici v Adobe After Effects, animace, efekty, hudba. Výstupem DP je animace, jež je rozdělena na několik scén s rozvinutým narativem.
Abstract in different language: The main theme of the diploma work is Laboratory - I have a few unanswered questions. These questions will be related to the natural diversity of beetles. Work is covered by theoretical probes: Respondents and beetle demands in past times, Definitions of insect importance for humans, Beetles: symbol and motives in the visual arts. The practical part is divided into the following sections: sketching, digitizing in vector curves in Adobe Illustrator, modeling and 3D interpretation of the sketch in Adobe After Effects, animation, effects, music. The output of the diploma work is animation, which is divided into several scenes with well-developed narrative.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sramek_dp.pdfPlný text práce5,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sramek_ved.pdfPosudek vedoucího práce192,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sramek_op.pdfPosudek oponenta práce164,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sramek.pdfPrůběh obhajoby práce83,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.