Title: Jako každý druhý den
Other Titles: Like every other day
Authors: Trávníčková, Jana
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Loskot, Richard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20866
Keywords: syndrom vyhoření;umění;existenciální analýza;logoterapie;art brut;exprese;surrealismus;psychologie;psychoterapie;krize;znovuzrození;fáze;stav;odcizení;bezvýchodnost;objekt;veřejný prostor
Keywords in different language: burnout syndrome;art;existential analysis;logotherapy;art brut;expression;surrealism;psychology;psychotherapy;crisis;rebirth;phase;fettle;alienation;inconclusiveness;object;public space
Abstract: Objekt je zhmotněním psychického stavu, který postihuje především skupinu lidí ve věku kolem třiceti let a objevuje se u různých profesí charakteristickými kontaktem s lidmi, ale v poslední době se týká také studentů vysokých škol. Syndrom vyhoření je definován jako stav životního vyčerpání. Objekt se skládá z jádra, které představuje duši člověka, která je křehká a ve své podstatě čistá a nenarušená. Jádro je obaleno nánosy materiálu, které jej znečišťují a neumožňují průchodu zdravých částí potřebných pro jeho duševní a tělesnou stabilitu. Stav bezvýchodnosti je umocněn svázáním celku pomocí silného lana, které tuto roztříštěnou křehkou skořápku drží pohromadě. Stejně, jako je syndrom vyhoření psychickým stavem dočasným, je i objekt ve své site-specifitě po dobu procesu vystavení určen k zániku. Jeho dočasnost se projevuje v křehkosti vnějšího materiálu, kterým je obaleno jádro, a který je určen k pozvolné destrukci. Objekt zobrazuje postupné obnovení a vymanění se z poslední fáze syndromu vyhoření. Ukazuje prozření a očistu nitra od nánosů negativních vlivů, které se na něj nabalily během celého procesu onemocnění. Vyjadřuje zápas s vlastním nitrem.
Abstract in different language: The Object is a manifestation of psychological state. The Object is primarily intended for the public space, but it can be possibly put into the interior. The object points to the current problem - psychological condition that primarily affects a group of people around the age of thirty years and occurs in different professions characteristic contact with people, but lately also applies to university students. Burnout is defined as "a state of exhaustion of life." The Object consists of a core, which represent the body and soul of human, which is fragile and inherently pure and untouched. The core is coated with layers of a material which can pollute and does not allow passage of healthy parts needed for its mental and physical stability. State of despair is compounded by tying a whole using strong ropes. Just as burnout temporary psychological condition is also building its site-specificity determined during the process of exposure to extinction. Its temporality is manifested brittleness in the outer material which is coated core, and which is intended to gradual destruction. The Object symbolizes the path of healing and liberation. The Object expresses the struggle with one's inner self.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_J.TRAVNICKOVA_2015.pdfPlný text práce36,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Travnickova_ved.pdfPosudek vedoucího práce181,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Travnickova_op.pdfPosudek oponenta práce256,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Travnickova.pdfPrůběh obhajoby práce119,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.