Title: Design formulového vozu
Other Titles: Design of formula
Authors: Kapusta, Yevgen
Advisor: Pelikán, František
Referee: Pelikán, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20908
Keywords: f1;aerodynamika;reflexní povrch;tvarový kontrast
Keywords in different language: f1;aerodynamic;reflexive surface;contrast of shapes
Abstract: Ve své bak. práci jsem se zaměřil na vizi blízké budoucnosti vozů Formule 1. Tyto vozy si mě získaly svou jedinečnou náturou, danou nejen hlubokou historií, ale hlavně nezaměnitelnými lidmi, kteří tento sport vytvořili a stále ho tvoří. Mou inspirací pro design formulového vozu byly především stíhací letouny, které jsou synonymem čistých tvarů a funkčnosti, dvou klíčových aspektů, kterých jsem chtěl dosáhnout i ve svém návrhu. Zároveň jsem pracoval nad tím, aby vůz nepůsobil nostalgicky, naopak jsem se mu snažil vdechnout svěží dravý nádech v symbióze s elegancí. Toho jsem chtěl dosáhnout kontrastním propojením měkkého tvarosloví s agresivním. Docílil jsem toho tak, že samotné tělo vozu je řešené již zmíněnými měkkým a čistým tvaroslovím inspirovaným stíhacími letouny a zbytek součástí monopostu jako např. spoiler, přítlačná křídla, pomocná stabilizační křídla, kola atd. jsou pojaty dravým až agresivním charakterem, takže ve finále je to vyvážená hra tvarů, které se navzájem doplňují. Zmíněných charakteristikám napomáhají i barvy a materiály, které dojem ještě více umocňují.
Abstract in different language: In my bachelor thesis, I focused on the vision of the near future Formula 1 cars, these vehicles got under my skin by their uniqueness, given not only the deep history but mostly interchangeable people who created this sport and still make it up. My inspiration for the design of the formula-type car were mainly air fighters, which are synonymous with pure form and function, two crucial aspects, which I wanted to achieve in my proposal. I also worked with the idea that the car could not seem nostalgically, on the contrary, I tried to make fresh predatory touch in symbiosis with elegance. I wanted the contrast linking soft morphology with aggressive. I received it by that the very body of the car is solved by already mentioned soft, clean morphology inspired by air fighter and the rest part-seater for example spoiler, wing, auxiliary stabilizing wings, wheels etc. are conceived prey to aggressive character, so in the end it is a balanced game shapes that complement each other. These characteristics help the colors and materials that enhance the impression even more.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace Yevgen Kapusta.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kapusta_v.pdfPosudek vedoucího práce138,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kapusta_o.pdfPosudek oponenta práce107,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kapusta.pdfPrůběh obhajoby práce177,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.