Title: Zaměstnávání osob vykonávající trest odnětí svobody ve věznicích v ČR
Other Titles: Employment of persons engaged in custodial sentences in prisons in the CR
Authors: Princ, Slavomír
Advisor: Jarý, Čestmír
Referee: Martinčík, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2097
Keywords: vězeňská služba;výkon trestu odnětí svobody;zaměstnávání vězňů;pracovní zařazení;práce;kázeňské tresty;programy zacházení.
Keywords in different language: prison service;execution of punishment forfeiture of liberty;employing of convicts;labour insertion;disciplinary punishments;programmes of handling
Abstract: Bakalářská práce se věnovala teoreticky i prakticky problematice zaměstnávání odsouzených se zaměřením na odsouzené umístěné k výkonu trestu odnětí svobody do Věznice Kynšperk nad Ohří. Zabývala se legislativním zakotvením výkonu trestu odnětí svobody v právním systému České republiky, činností a úkoly Vězeňské služby ČR. Větší část textu byla věnována Programu zacházení, jako specifické metodě zacházení s odsouzenými s akcentem na pracovní aktivity. Nedílnou součástí tohoto tématu byla i problematika uplatňování kázeňské praxe jako motivačního faktoru v procesu pracovního zařazení odsouzeného. Zaměřovala se též na ekonomické aspekty pracovního zařazení a na možnosti zvýšení zaměstnanosti ve Věznici Kynšperk nad Ohří.
Abstract in different language: The Bachelors work was devoted theoretically also practically to problems with employing convict wits aim at convicts situated to execution of a punishment forfeiture of liberty in Prison Kynšperk nad Ohří. Work occupied by legislative anchorage of execution of a punishment forfeiture of liberty in law system of Czech Republic, by activities and charge of Prison service ČR. The major part of caption was dedicated to Program of handling, like peculiar method of handling with convicts with accent on labour activities. Inseparable part of this theme was also problems of exercitation of disciplinary practises as motivational factor in process of insertion of convict. Work aimed also at economical aspects of labour insertion and show in possibilities of enhancement of employment in Prison Kynšperk nad Ohří.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Princ_BP.docPlný text práce1,02 MBMicrosoft WordView/Open
Princ v.pdfPosudek vedoucího práce272,15 kBAdobe PDFView/Open
Princ o.pdfPosudek oponenta práce227,93 kBAdobe PDFView/Open
Princ ob.pdfPrůběh obhajoby práce157,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.