Název: Rozvoj obcí a spolupráce obcí v Mikroregionu Pod Chlumem
Další názvy: Partnership and development of municipalities in the small region Pod Chlumem
Autoři: Zoufalková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2102
Klíčová slova: spolupráce obcí;mikroregion;financování;manažer;regionální rozvoj
Klíčová slova v dalším jazyce: development of municipalities;microregion;fading;manager;regional development
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na současný stav mikroregionu, na jeho spolupráci a následný rozvoj. V úvodu je charakterizován mikroregion Pod Chlumem a popis jednotlivých členských obcí. Teoretická část práce se zaměřuje na různé formy spolupráce a možnosti financování. V praktické části jsou analyzovány rozbory hospodaření mikroregionu od jeho vzniku po současnost. Příjmy a výdaje rozpočtu jsou porovnávány v základním členění. V další části následuje rozbor dotazníkového šetření se zástupci členských obcí a rozbor místního šetření ve formě dotazníku, které bylo provedeno v obci Chlum sv. Maří se zaměřením na informovanost místních obyvatel o činnosti mikroregionu. Další kapitola je zaměřena na návrhy pro zefektivnění spolupráce, možné návrhy na zlepšení informovanosti obyvatel o činnosti mikroregionu a navržení plánu do budoucna. Závěrem je celá práce zhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focusing on the current state of the microregion, its cooperation and subsequent development. In the opening part, the microregion Pod Chlumem is characterized and individual municipalities are described. The theoretical part deals with different kinds of cooperation and financing possibilities. The practical part analyzes the economic results of the microregion since its establishment till the present time. Income and expenditures are compared in the basic framework. The next part contains an analysis of a questionnaire survey among the representatives of individual municipalities and an analysis of a local survey performed in the form of a questionnaire, which was done in Chlum sv.Maří, focusing on the level of information among local people about the microregion activities. The follofing chapter focuses on the proposals aiming to make cooperation more effective, possible proposals on improving how the residents are informed of the microregion activities and also a plan for the future. The concluding chapter evaluates the whole thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zoufalkova Marie, bakalarska prace, 2012.pdfPlný text práce7,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zoufalkova v.pdfPosudek vedoucího práce276,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zoufalkova o.pdfPosudek oponenta práce255,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zoufalkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce156,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2102

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.