Název: Zaměstnanecký poměr v daňových a účetních souvislostech
Další názvy: Employment in the tax and accounting context
Autoři: Ptáčková, Světla
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2159
Klíčová slova: pracovněprávní vztahy;účastníci pracovněprávních vztahů;zaměstnanecké výhody;náklady daňově uznatelné;náklady nedaňově uznatelné
Klíčová slova v dalším jazyce: employment relationship;participants of employment relationship;advantages of employees;accepted tax expenses;accepted non-tax expenses
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na účetní a daňové souvislosti zaměstnaneckých výhod v zaměstnaneckém poměru. V první části jsou definovány účastníci pracovněprávních vztahů a pracovněprávní vztahy, které vznikají buď na základě pracovního poměru, nebo prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V této části je popsán i nelegální švarcsystém. V druhé části jsou nejprve charakterizovány zaměstnanecké benefity, poté jsou vybrané benefity rozebrány z daňového hlediska, jak z pohledu zaměstnavatele, tak i z pohledu zaměstnance včetně dopadu na pojistné. V závěru této části jsou uvedené zdroje k poskytování benefitů a příklady vybraných účtových operací. Třetí část patří společnosti Loma Systems s.r.o. Zde je představena společnost a její zaměstnanci. Dále jsou popsány poskytované a navrhované benefity, kde jsou uvedeny anglické účty, které společnost používá. Čtvrtá závěrečná část patří formulaci závěrů a doporučení nového systému, který se týká poskytování benefitů.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis focuses on accounting and tax context of employee´s advantages in employment. In the first part there are defined participants of labour-law relationships and labour-law relationships, which come into existence either at the basis of working relationship or via agreements about work done except for working relationship. In this part is also described illegal "švarcsystem". In the second part are firstly described some benefits of employees, after that the work deals with the point of view of employer and also from the point of view of employee including the impact of insurance. At the end of this part are mentioned resources for providing benefits and examples of chosen tax transactions. The third part belongs to company Loma Systems Ltd. This company is introduced here including its´employees. Next, there are described provided and suggested benefits, where are mentioned English accounts, which are used by this company. The fourth and final part deals with conclusion and recommendation of new system, which concerns providing benefits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ptackova Svetla.pdfPlný text práce20,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ptackova pv.pdfPosudek vedoucího práce663,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ptackova po.pdfPosudek oponenta práce628,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ptackova.PDFPrůběh obhajoby práce236,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.