Title: Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT, a.s.
Other Titles: The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT, a.s.
Authors: Topičová, Tereza
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Hladová, Hana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2172
Keywords: akciová společnost;účetní systém;majetková analýza;finanční analýza
Keywords in different language: joint stock company;accounting system;property analysis;financial analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu účetního systému a na finanční a majetkovou strukturu společnosti ZAT a.s.. V první části práce jsou rozebrány základní charakteristické znaky kapitálových společností. Dále je popsán účetní systém v České republice. Následující kapitola se zabývá finanční a majetkovou analýzou. V další kapitole je popsána společnost ZAT a.s. a poté je provedena její finanční a majetková analýza. Na závěr práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky z provedených analýz a zároveň jsou zde popsána navrhovaná řešení pro zlepšení ekonomické situace společnosti.
Abstract in different language: The thesis is focused on the analysis of the accounting system and on the financial and material structure of ZAT a.s. Basic characteristics of capital companies are discussed in the first part of the thesis. It also describes the accounting system in the Czech Republic. The following chapter deals with the financial and material analysis. The ZAT a.s. company is described in the next chapter and its financial and economic analysis are carried out in this chapter either. The most important insights from analysis are summarized at the conclusion of the work and there are also described the proposed solutions for the improvement of the economic situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Topicova Tereza.pdfPlný text práce891,36 kBAdobe PDFView/Open
Topicova pv.pdfPosudek vedoucího práce738,86 kBAdobe PDFView/Open
Topickova po.pdfPosudek oponenta práce583,3 kBAdobe PDFView/Open
Topicova.PDFPrůběh obhajoby práce179,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.