Název: Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT, a.s.
Další názvy: The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT, a.s.
Autoři: Topičová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Hladová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2172
Klíčová slova: akciová společnost;účetní systém;majetková analýza;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: joint stock company;accounting system;property analysis;financial analysis
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu účetního systému a na finanční a majetkovou strukturu společnosti ZAT a.s.. V první části práce jsou rozebrány základní charakteristické znaky kapitálových společností. Dále je popsán účetní systém v České republice. Následující kapitola se zabývá finanční a majetkovou analýzou. V další kapitole je popsána společnost ZAT a.s. a poté je provedena její finanční a majetková analýza. Na závěr práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky z provedených analýz a zároveň jsou zde popsána navrhovaná řešení pro zlepšení ekonomické situace společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the analysis of the accounting system and on the financial and material structure of ZAT a.s. Basic characteristics of capital companies are discussed in the first part of the thesis. It also describes the accounting system in the Czech Republic. The following chapter deals with the financial and material analysis. The ZAT a.s. company is described in the next chapter and its financial and economic analysis are carried out in this chapter either. The most important insights from analysis are summarized at the conclusion of the work and there are also described the proposed solutions for the improvement of the economic situation of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Topicova Tereza.pdfPlný text práce891,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Topicova pv.pdfPosudek vedoucího práce738,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Topickova po.pdfPosudek oponenta práce583,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Topicova.PDFPrůběh obhajoby práce179,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.