Title: Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému
Other Titles: Analysis of the Czech Republic in terms of meeting the criteria for entry into the European Monetary System
Authors: Vlček, Libor
Advisor: Nový, Miloš
Referee: Kotková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2179
Keywords: hospodářská a měnová unie;eurozóna;konvergenční kritéria;euro;Česká republika
Keywords in different language: economic and monetary union;eurozone;convergence criteria;euro;Czech republic
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením toho, jak Česká republika plnila maastrichtská konvergenční kritéria při svém vstupu do Evropské unie a také jak je plní v současnosti. Hodnocení zahrnuje i ekonomickou sladěnost s eurozónou. Práce obsahuje stručný vývoj hospodářské a měnové unie a porovnává přínosy a náklady zavedení společné měny. Část práce je věnována odhadu časového horizontu, kdy bude Česká republika schopna konvergenční kritéria plnit a přijme společnou měnu euro. Součástí je i dotazníkové šetření k dané problematice. Text je doplněn řadou tabulek a grafů, které dokreslují celkové informace.
Abstract in different language: This bachelor's dissertation deals with the evaluation of how the Czech Republic fulfilled the Maastricht convergence criteria during its EU entrance and also showing how it is fulfilling the mentioned criteria at present. The evaluation also includes the economic harmonising process with the Euro area. The dissertation contains a brief development of economic and monetary union and compares the benefits and costs of establishing a common currency. Part is devoted to the estimation of the time horizon, the Czech Republic will be able to fulfill the convergence criteria and adopt a common currency, the Euro. It also includes a survey on this issue. The text is supplemented by a number of tables and charts that illustrate the overall information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Libor Vlcek.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
Vlcek pv.PDFPosudek vedoucího práce581,25 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek po.pdfPosudek oponenta práce448,36 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek.PDFPrůběh obhajoby práce324,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.