Název: Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému
Další názvy: Analysis of the Czech Republic in terms of meeting the criteria for entry into the European Monetary System
Autoři: Vlček, Libor
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2179
Klíčová slova: hospodářská a měnová unie;eurozóna;konvergenční kritéria;euro;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: economic and monetary union;eurozone;convergence criteria;euro;Czech republic
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením toho, jak Česká republika plnila maastrichtská konvergenční kritéria při svém vstupu do Evropské unie a také jak je plní v současnosti. Hodnocení zahrnuje i ekonomickou sladěnost s eurozónou. Práce obsahuje stručný vývoj hospodářské a měnové unie a porovnává přínosy a náklady zavedení společné měny. Část práce je věnována odhadu časového horizontu, kdy bude Česká republika schopna konvergenční kritéria plnit a přijme společnou měnu euro. Součástí je i dotazníkové šetření k dané problematice. Text je doplněn řadou tabulek a grafů, které dokreslují celkové informace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's dissertation deals with the evaluation of how the Czech Republic fulfilled the Maastricht convergence criteria during its EU entrance and also showing how it is fulfilling the mentioned criteria at present. The evaluation also includes the economic harmonising process with the Euro area. The dissertation contains a brief development of economic and monetary union and compares the benefits and costs of establishing a common currency. Part is devoted to the estimation of the time horizon, the Czech Republic will be able to fulfill the convergence criteria and adopt a common currency, the Euro. It also includes a survey on this issue. The text is supplemented by a number of tables and charts that illustrate the overall information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Libor Vlcek.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek pv.PDFPosudek vedoucího práce581,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek po.pdfPosudek oponenta práce448,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek.PDFPrůběh obhajoby práce324,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.