Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPolák Michal, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrálová, Veronika
dc.contributor.refereeMurgaš Jaromír, PhDr. CSc.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T08:10:35Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T08:10:35Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-8
dc.identifier67250
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22656
dc.description.abstractTato bakalářská práce má poukázat na to, co přesně hypnóza je, co obnáší, a co každému člověku dokáže nabídnout. V hypnóze byla provedena řada experimentálních pokusů a byla využita i mnohokrát v klinické praxi, přesto nelze říci, že by dnes byla obecně přijímána jako možný a šetrný způsob léčby, nebo že by byla mezi běžnou populací více známa. Začátek práce se zabývá pojmy hypnóza, hypnabilita a hloubka sugesce. V některých případech se různí autoři rozchází v názoru ohledně vlivu hloubky hypnózy na hypnotické jevy. Dále jsou uvedeny podoby a vývoj hypnózy v historii. Následuje vysvětlení používaných hypnotizačních technik. Zajímavých výsledků dosahovala ať už ve standardním podání, tak i v individuálním pojetí hypnotizérů. Individuální pojetí někdy působí zajímavěji, především nevšední praktiky uvedení do hypnotického stavu. Zároveň jsou ale individuální techniky složitější. Používat by je měli pouze velmi zkušení hypnotizéři, kteří dokáží obratně a rychle reagovat na potřeby pacientů. Takovým byl například Erickson, který dokázal zhypnotizovat úplně každého. Kapitola sugesce vysvětluje, na čem vlastně celý princip hypnózy funguje. Sugesce je proces, při němž verbální nebo neverbální formou přijme hypnotizovaná osoba myšlenku zadanou hypnotizérem. Tyto sugesce mají ovlivnit jeho chování, jednání a myšlení tak, aby dospěl k požadovaným a potřebným změnám. Vliv a výsledky hypnózy na psychické a fyzické zdraví člověka, jsou pak patrné v kapitole o léčebném užití hypnózy. Vzhledem k tomu, jaké přínosy dokáže hypnóza poskytnout, pro jak velké množství lidí je použitelná a v kolika ohledech se dá využít, by bylo vhodné zavedení hypnózy mezi běžné lékařské procedury. Když dokáže hypnotizér správně pracovat s pacientovým vědomím a nevědomím, teprve pak umožní pacientu dosáhnout jeho hypnabilních hranic a probudit v něm jeho vlastní léčebné schopnosti.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthypnotický stavcs
dc.subjectstanislav kratochvílcs
dc.subjectmilton h. ericksoncs
dc.subjecthypnabilitacs
dc.subjectsugescecs
dc.subjectposthypnotická amnéziecs
dc.subjectposthypnotická sugescecs
dc.subjectraportcs
dc.subjectheterohypnózacs
dc.titleHypnóza a její vliv na duševní a tělesné funkce člověkacs
dc.title.alternativeHypnosis and its impact on mental and physical functions of manen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis has pointed out, what exactly hypnosis is what it entails, and what each person can offer. There were a series of experimental trials under hypnosis, and also was used many times in clinical practice. Nevertheless can not say that today is generally accepted as feasible and thoughtful method of treatment, or that it wouldn't be more known among the general society . Beginning of the work deals with the term of hypnosis, hypnability and depth of suggestion. Various authors are diverged in opinion regarding the influence of the depth of hypnosis on hypnotic phenomena. Further are presented form and evolution of hypnosis in history. The explanation of the used hypnotization techniques follows. The interesting results are reached either in standard concept as well as in the individual concept hypnotists. The individual approach sometimes seems to be more interesting, especially the unusual practices hypnotized. Simultaneously, the individual techniques are more difficult. The highly experienced hypnotists should be use only. Because they can deftly and quickly respond to the needs of patients. As an example, Erickson, who was able to hypnotize everyone. Chapter of suggestion explains how does the whole principle of hypnosis actually works. Suggestion is the process whereby verbal or non-verbal form the hypnotized person accepts of the idea entered by hypnotist. These suggestions have influenced subjects behavior and its thinking. The purpose is to reach the person to the desired and necessary changes. The impact and results of hypnosis on mental and physical health, are evident in the chapter on the therapeutic use of hypnosis. It would be appropriate to introduce hypnosis between routine medical procedures. Because so many benefits and usage can hypnosis provide, for people in many ways. It is necessary that hypnotist able to properly work with the patient´s consciousness and subconscious. Only then allow the patient to achieve his hypnability boundaries and discover in him his own healing abilities.en
dc.subject.translatedhypnosisen
dc.subject.translatedstanislav kratochvilen
dc.subject.translatedmilton h. ericksonen
dc.subject.translatedhypnabilityen
dc.subject.translatedsuggestionen
dc.subject.translatedposthypnotic amnesiaen
dc.subject.translatedposthypnotic suggestionen
dc.subject.translatedrapporten
dc.subject.translatedhetero suggestionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Hypnoza.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
kralova_polak.pdfPosudek vedoucího práce825,23 kBAdobe PDFView/Open
kralova_murgas.pdfPosudek oponenta práce650,08 kBAdobe PDFView/Open
Kralova Veronika_HUM_06_2016.pdfPrůběh obhajoby práce93,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.