Název: Problematika pasivních domů
Další názvy: Problems of passive houses
Autoři: Málková, Olga
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2266
Klíčová slova: pasivní domy;nízkoenergetický dům;nulové domy;energetická náročnost budovy;primární energie;solární zisky;blower door testy;směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU
Klíčová slova v dalším jazyce: passive houses;low-energy house;zero houses;energy performance of building;solar gains;blower door tests;directive Parliament and Council of Europe 2010/31/EU;primary energy
Abstrakt: Předkládaná práce se blíže zabývá problematikou výstavby a používání pasivních staveb. V první části jsou představeny energeticky úsporné stavby, se kterými se dnes můžeme setkat, jejich popis a základní požadavky kladené na stavby v pasivním standardu. Další body práce jsou zaměřeny na problematiku výstavby. Na tyto domy jsou kladeny vysoké požadavky, které je nutné dodržet. Podrobněji se těmto požadavků věnuje druhá část práce. Dále je nastíněna problematika energetické náročnosti pasivních staveb, ve které se práce zabývá např. vhodným druh vytápění pro pasivní domy, kontrolou kvality atd. Na konci třetí kapitoly je zhodnocení častých chyb při návrhu a konstrukci pasivních domů. V současné době výstavba energeticky úsporných domů stále roste a stává se často diskutovaným tématem, proto je potřeba se podrobněji seznámit s vývojovými trendy v oblasti pasivní výstavby.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with further construction and use of passive constructions. The first part introduces energy-efficient buildings, with which we meet today, their description and basic requirements for construction in the passive standard. Other aspects of the work are focused on the issue of passive construction. These houses are high demands to be followed. These requirements in more detail the second part devoted to work. Also deals with the problems of passive energy performance of buildings in which the work deals with such kind of heating suitable for passive houses, quality control, etc. At the end of the third chapter is the evaluation of common mistakes in the design and construction of passive houses. Currently, energy-efficient home construction continues to grow and become a frequently discussed topic, so you need to become more familiar with the developments in the field of passive construction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problematika_PD_Olga_Malkova_portal.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047506_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047506_oponent.pdfPosudek oponenta práce437,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047506_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.