Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
dc.contributor.authorPolanská, Ester
dc.contributor.refereeStark Stanislav, PhDr. CSc.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T08:10:50Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T08:10:50Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier68234
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22692
dc.description.abstractTato bakalářská práce shrnuje vztahy mezi islámem a křesťanstvím v průběhu křížových výprav. Soustředí se na vztahy mezi západními a východními bojovníky a analyzuje dopad, který měly tyto události na nové příchozí z Evropy. Má práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první dvě kapitoly se soustředí na křesťanství a islám, jejich zásady, Svaté knihy a důležité postavy. Další kapitola popisuje události předcházející křížovým výpravám, kam patří Arabská expanze, příchod Turků do Východního středomoří a Clermontský koncil v roce 1095. Další část klade do středu období kruciát, zkoumá hlavní události tohoto období a analyzuje vztahy mezi křižáky a muslimy. Éra křížových výprav oficiálně končí v roce 1291, ale i po jejich skončení přetrvala myšlenka válek ve jménu Božím. Byla realizována některá další tažení, která jsou zmíněna v poslední části páté kapitoly. Ve své práci jsem užila metod kompilace, analýzy a komparace. Pracovala jsem s odbornými publikacemi českých i zahraničních autorů. Také jsem využila malou část zvukového záznamu z přednášek významného českého islamologa, Prof. Luboše Kropáčka. Práce je obohacena o obrazové materiály obsahující mapy územního rozvoje v období křížových výprav.cs
dc.format50 s. (98 256 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnáboženstvícs
dc.subjectkřížové výpravycs
dc.subjectválkacs
dc.subjectislámcs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjectcírkevcs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjectpalestinacs
dc.subjectsvatá zeměcs
dc.subjectbiblecs
dc.subjectkoráncs
dc.titleVzájemné vztahy křesťanství a islámu v období křížových výpravcs
dc.title.alternativeRelationships between Christianity and Islam during the period of the Crusadesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelors thesis summarize relationships between Islam and Christianity during the period of the Crusades. It concentrates on relations between eastern and western warriors and analyses the impact that these events had to newcomers from Europe. My work is divided into five chapters, while the first and second chapters concentrate on Christianity and Islam, their principles, Holy books and important persons. Next chapter describes events which went before the beginning of the Crusades, which includes an Arabian expansion, arrival of the Turks to the East Mediterranean and the Clermont council in 1095. Next part centers the period of the Crusades, examines main events of this term and analyses relationships between crusaders and muslims. The era of the Crusades officially ends in 1291, but even after their end the idea of war in the name of God remained. Also some new campaignes were realized later and I mention it in last part of the fifth chapter. In my thesis I used methods of compilation, analysis and comparison. I worked with expert publications by Czech and foreign authors. I also used a small part of voice record from lectures by significant Czech islamologist, Prof. Luboš Kropáček. My work is enriched of an pictorial material with maps of territorial development in the period of Crusades.en
dc.subject.translatedreligionen
dc.subject.translatedcrusadesen
dc.subject.translatedwaren
dc.subject.translatedislamen
dc.subject.translatedchristianityen
dc.subject.translatedchurchen
dc.subject.translatedthe middle agesen
dc.subject.translatedpalestineen
dc.subject.translatedholy landen
dc.subject.translatedthe bibleen
dc.subject.translatedthe koranen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Krestanstvi-a-islam.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
polanska_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce317,96 kBAdobe PDFView/Open
polanska_stark.pdfPosudek oponenta práce296,61 kBAdobe PDFView/Open
POLANSKA_E.pdfPrůběh obhajoby práce527,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.