Title: Etiketa v akademickém prostředí (interkulturní srovnání)
Other Titles: Etiquette in academia (intercultural comparison)
Authors: Kopkášová, Aneta
Advisor: Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
Referee: Paitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22711
Keywords: etiketa;akademie;chování;jednání
Keywords in different language: etiquette;academy;behavior;act
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje základní vymezení etikety. Cílem této bakalářské práce byla deskripce školního a univerzitního správného chování. Další hlavní snahou mojí práce je komparace této etikety ve třech středoevropských zemí, jimiž jsou Česká republika, Německo a Rakousko. Dále také obecný charakter těchto zemí. V teoretické části se snažím vysvětlit základní pojem etikety a pojmy s ní úzce spjaté. Pozornost mají i její ovlivňující faktory. V praktické části se snažím podat ucelený pohled na etiketu akademického prostředí vinterkulturním srovnáním vycházejícího z mnou provedeného výzkumu. Tento výzkum byl prováděn na základě pozorování a strukturovaného rozhovoru.
Abstract in different language: This Bachelor thesis describing basic definition of etiquette. Object of this thesis is description of school and university label. Another main effort my thesis is comparison labels in three Central European countries, which are Czech Republic, Germany and Austria. As well as the general character of these countries. In the theoretical part i try to explain the basic concept of etiquette and terms with this closely related. Attention has also influencing factors of etiquette. In the practical part i try show a comprehensive view of etiquette in academic environment in intercultural comparison, based on my own research. This research was based on observation of structured interview.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - A. Kopkasova.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
kopkasova_hanzelinova.pdfPosudek vedoucího práce446,98 kBAdobe PDFView/Open
kopkasova_paitlova.docxPosudek oponenta práce51,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kopkasova Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce96,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.