Title: Sorites paradoxy a vágnost
Other Titles: Sorites paradoxes and vagueness
Authors: Brož, Petr
Advisor: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Referee: Dach Stefanie, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22713
Keywords: filozofie;filozofie jazyka;sorites paradox;sorites paradoxy;vágnost;eubulides z milétu;paradox hromady;epistemicismus;vícehodnotové logiky;supervaluacionismus
Keywords in different language: philosophy;philosophy of language;sorites paradox;sorites paradoxes;vagueness;eubulides of miletus;paradox of the heap;epistemicism;many-valued logic;supervaluationism
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá popisem sorites paradoxů a jejich vztahem k vágním termínům. Na začátku práce je pozornost věnována sorites paradoxům. Za první sorites paradoxy na světě jsou považované paradoxy holohlavého a hromady, které pravděpodobně vytvořil Eubuilides z Milétu. Sorites paradox je možné obecně vyjádřit třemi logickými formami, nicméně u každé z nich dochází k selhání matematické indukce, pročež se sorites paradoxy zdají býti neřešitelné. Za jev vyvolávající sorites paradoxy je považována vágnost, nejběžněji je definovaná jako vlastnost hraničních případů termínů. Vágnost začíná nabývat na důležitosti od přelomu 19. a 20. století, kdy se stává tématem například B. Russella, který se jí snaží vymýtit z přirozeného jazyka vlastní koncepí ideálního jazyka. Na konci práce jsou popsány tři nejvýraznější filosofické přístupy k sorites paradoxům v moderní době, a to epistemický přístup, přístup vícehodnotové logiky a supervaluacionismus.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is concemed with description of the sorites paradoxes and their relation to vague predicates. In the beginning is the paper focused on history of sorites paradoxes. As the first sorites paradoxes ever are considered "paradox of the heap" and "The Bald Man paradox", which were likely created by Eubulides of Miletus. The sorites paradoxes are able to be formally expressed in 3 logic forms, however in every one of them occurs to fail mathemathican induction, for which they can be seen as unsolvable. As causing phenomenon of sorites paradoxes is considered vagueness, most commonly defined as a feature of borderline cases of terms. Vagueness seems to be much more important since the turn of the nineteenth and twentieth century especially when vagueness is being taken as topic for B. Russell in his own conception called "ideal-language approach". On the end of this paper there are described three most significant philosophical approaches to sorites pardoxes in the modern age namely epistemical view, many-valued logic and supervaluationism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Sorites paradoxy a vagnost PDF.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
broz_dach.pdfPosudek oponenta práce593,72 kBAdobe PDFView/Open
broz_schuster.pdfPosudek vedoucího práce523,18 kBAdobe PDFView/Open
Broz Petr.pdfPrůběh obhajoby práce62,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.