Title: Filmové adaptace literárních předloh. Vybrané filmové adaptace dramatu Williama Shakespeara Othello.
Other Titles: Film adaptations of literary works. Selected drama film adaptation of William Shakespeare's Othello.
Authors: Matějka, Jiří
Advisor: Kastner Jan, Mgr.
Referee: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22718
Keywords: othello;desdemona;jago;film;literatura
Keywords in different language: othello;desdemona;jago;movie;literature
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá popisem hry Othello od Williama Shakespeara a má za cíl porovnat literární a vybraná filmová zpracování. Pokusí se také přiblížit, jak Shakespeare pracoval s předlohou Maur a Desdemona od italského autora jménem Giovan Battista Giraldi (Cinthio). Práce je rozdělena na literární verzi a filmové verze. V první části je představeno dílo a život Williama Shakespeara. Také jsou zde zmíněna situace kolem divadel během jeho života a tradice herectví. Druhá část nám přiblíží literární verzi Othella, jeho vznik, charakteristiku děje a zařazení hry. Třetí část bude věnována vybraným filmovým zpracováním a jeho srovnání s literární dílem Othello. Obsah této kapitoly je systematicky strukturován. Filmová zpracování budou zpracována tak, že bude popsán děj filmu a poté budou zpracována formou deskripce a komparace odlišnosti od originálu. V čtvrté části bude objasněno a porovnáno, co Shakespeare použil a co vynechal z původní předlohy Maur a Desdemona. V příloze jsou uvedena vybraná volná zpracování her, které jsou inspirovány příběhem postav z díla Othello. Tato bakalářská práce má ukázat, jak lze literární dílo Othello využít ve vybraných filmových žánrech. Zpracování se mění v kontextu doby, kdy má hra nejen vzdělávací přesah (animovaná verze pro děti k výuce), ale má i snahu o pomoc řešení problémů ve společnosti ( Shakespeare v ghettu-Othello is black).
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a delineation of the play Othello by William Shakespeare. Its aim is to compare literary and selected screen adaptations. It also tries to give an idea of how Shakespeare worked with the tale of the Moor and Desdemona by the Italian author Giovan Battista Giraldi Cinthio). The thesis looks first into the literary adaptations and then into the screen adaptations. In the first part is presented the William Shakespeare´s work and life. Further, I describe the theatre life and traditions of acting during Shakespeare´s life. The second part gives an idea of literary adaptation of Othello, its development, the characteristic of the plot and categorization of the play. The third part deals with selected screen adaptations and it compares them with the literary work. The content of this chapter is systematically structured. I recount the plots of the screen adaptations and then I describe and compare them with the original in order to differentiate them from it. The fourth part clarifies and compares themes that Shakespeare both adopted and left out from the original tale of the Moor and Desdemona. In the appendix, there are listed the adaptations of plays inspired by the characters in the tragedy Othello. This bachelor thesis is aimed to show the ways of using the literary adaptation of Othello in selected film genres. The adaptations have changed in the course of time and the play has not only educational relevance (animated versions for children) but it also tries to handle the problems of society Shakespeare in the ghetto Othello is black).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J.Matejka_BP_Filmove adaptace lit. predloh. Vybrane fil. adaptace dramatu W. Shakespeara Othello.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
matejka_kastnerova.pdfPosudek oponenta práce743,08 kBAdobe PDFView/Open
matejka_kastner.pdfPosudek vedoucího práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
Matejka Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce159,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.