Název: Význam biomasy pro zajištění energetická bezpečnosti
Další názvy: Importance of biomass for energy security
Autoři: Cenefelsová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2275
Klíčová slova: biomasa;energetická bezpečnost;environmentální aspekty;anaerobní fermentace;obnovitelné zdroje energie;biopaliva;kogenerace;Evropská unie;generátory;zplyňování;spalování
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;energy security;environmental aspects;anaerobic digestion;renewable energy;biofuels;cogeneration;European union;generators;combustion
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Hlavním tématem je biomasa a její energetická bezpečnost. Práce obsahuje teoretickou část, zaměřenou na různé formy biomasy jejího využití a metod zpracování. Zvláštní pozornost je věnována na její energetickou bezpečnost. Dále pak zhodnocení ekonomických a environmentálních aspektů biomasy. V závěru práce je návrh opatření energetické bezpečnosti ve vztahu k energetickému využití biomasy.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on renewable energy sources. The main theme of the biomass and its energy security. The work includes a theoretical part, focused on various forms of biomass utilization and processing methods. Particular attention is paid to its energy security. Furthermore, assessment of the economic and environmental aspects of biomass. In conclusion the design of energy security measures in relation to energy use of biomass.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Cenefelsova_Eva.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047518_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047518_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047518_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2275

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.