Title: Význam biomasy pro zajištění energetická bezpečnosti
Other Titles: Importance of biomass for energy security
Authors: Cenefelsová, Eva
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2275
Keywords: biomasa;energetická bezpečnost;environmentální aspekty;anaerobní fermentace;obnovitelné zdroje energie;biopaliva;kogenerace;Evropská unie;generátory;zplyňování;spalování
Keywords in different language: biomass;energy security;environmental aspects;anaerobic digestion;renewable energy;biofuels;cogeneration;European union;generators;combustion
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Hlavním tématem je biomasa a její energetická bezpečnost. Práce obsahuje teoretickou část, zaměřenou na různé formy biomasy jejího využití a metod zpracování. Zvláštní pozornost je věnována na její energetickou bezpečnost. Dále pak zhodnocení ekonomických a environmentálních aspektů biomasy. V závěru práce je návrh opatření energetické bezpečnosti ve vztahu k energetickému využití biomasy.
Abstract in different language: The present thesis is focused on renewable energy sources. The main theme of the biomass and its energy security. The work includes a theoretical part, focused on various forms of biomass utilization and processing methods. Particular attention is paid to its energy security. Furthermore, assessment of the economic and environmental aspects of biomass. In conclusion the design of energy security measures in relation to energy use of biomass.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Cenefelsova_Eva.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
047518_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,74 kBAdobe PDFView/Open
047518_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,28 kBAdobe PDFView/Open
047518_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.