Název: Důchodové pojištění a jeho dávky ve vazbě na Nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. s účinností od 30.9.2011
Další názvy: Pension insurance and pension benefits in response to the judgement file no. 135/2010 Sb. of the Constitutional Court effective from 30.9.2011
Autoři: Klenková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Antonín
Oponent: Tolarová, Irena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2287
Klíčová slova: důchodové pojištění;dávka;právní úprava;ústavní soud;Listina základních práv a svobod;sociální systém;starobní důchod;invalidní důchod;vdovský důchod;vdovecký důchod;sirotčí důchod
Klíčová slova v dalším jazyce: pension insurance;benefit;legislation;constitutional court;Charter of fundamental rights and freedoms;social system;old-age pension;disability pension;widow's pension;widower's pension;orphan's pension
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se pokusila analyzovat důchodové pojištění v České republice, včetně vymezení právních titulů. Zvláštní pozornost byla věnována Nálezu Ústavního soudu. Na začátku této práce jsem udělala krátký exkurs do vývoje a historie důchodového pojištění. Na konci jsem psala o mých návrzích de lege ferenda pro zachování podmínek důstojného života.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelory thesis I tried to analyse pension insurance in the Czech republic, with definitions legal terms. Particular attention was devoted to the finding of the Constitutiona Court.At the beginning I made a short excursion into the history and developement of pension insurance. In the end I wrote about proposals de lege ferenda for maintaining the conditions for a dignified life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_KLENKOVA.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klenkova-1.pdfPosudek vedoucího práce492,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klenkova-2.pdfPosudek oponenta práce424,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klenkova Hana.pdfPrůběh obhajoby práce260,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.