Title: Důchodové pojištění a jeho dávky ve vazbě na Nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. s účinností od 30.9.2011
Other Titles: Pension insurance and pension benefits in response to the judgement file no. 135/2010 Sb. of the Constitutional Court effective from 30.9.2011
Authors: Klenková, Hana
Advisor: Vacík, Antonín
Referee: Tolarová, Irena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2287
Keywords: důchodové pojištění;dávka;právní úprava;ústavní soud;Listina základních práv a svobod;sociální systém;starobní důchod;invalidní důchod;vdovský důchod;vdovecký důchod;sirotčí důchod
Keywords in different language: pension insurance;benefit;legislation;constitutional court;Charter of fundamental rights and freedoms;social system;old-age pension;disability pension;widow's pension;widower's pension;orphan's pension
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se pokusila analyzovat důchodové pojištění v České republice, včetně vymezení právních titulů. Zvláštní pozornost byla věnována Nálezu Ústavního soudu. Na začátku této práce jsem udělala krátký exkurs do vývoje a historie důchodového pojištění. Na konci jsem psala o mých návrzích de lege ferenda pro zachování podmínek důstojného života.
Abstract in different language: In my bachelory thesis I tried to analyse pension insurance in the Czech republic, with definitions legal terms. Particular attention was devoted to the finding of the Constitutiona Court.At the beginning I made a short excursion into the history and developement of pension insurance. In the end I wrote about proposals de lege ferenda for maintaining the conditions for a dignified life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_KLENKOVA.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Klenkova-1.pdfPosudek vedoucího práce492,55 kBAdobe PDFView/Open
Klenkova-2.pdfPosudek oponenta práce424,68 kBAdobe PDFView/Open
Klenkova Hana.pdfPrůběh obhajoby práce260,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.