Title: Propojování flexibilních substrátů
Other Titles: Interconnection of flexible substrates
Authors: Konvička, Tomáš
Advisor: Steiner František, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hirman Martin, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22922
Keywords: flexibilní substrát;vodivá lepidla;propojení;elektrický odpor;mechanická pevnost;izolační mezera
Keywords in different language: flexible substrate;conductive adhesives;interconnection;electrical resistance;mechanical strenght;insulating gap
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou propojování flexibilních substrátů, zejména s využitím vodivých lepidel. První část je zaměřena na typy flexibilních substrátů. Ve druhé části jsou popsány technologie, které se využívají k propojení substrátu se součástkami. Třetí část je věnována tvorbě vodivých motivů na flexibilních substrátech. Jsou zde popsány různé techniky vytváření vodivých motivů. V praktické části je popsán experiment, který je v první části zaměřen na hledání vlivu různých tvarů otvorů na množství naneseného lepidla. Ve druhé části jsou testovány otvory v šabloně, které bychom mohli využít v praxi, při aplikaci vodivého lepidla, naneseného na flexibilní substrát. U testovaných vzorků byla měřena mechanická pevnost ve smyku, velikost izolační mezery a elektrický odpor.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of interconnecting flexible substrates, in particular with using conductive adhesives. The first part is focused on the types of flexible substrates. The second part describes the technologies that are used to interconnect the substrate and the components. Creating conductive motifs on flexible substrates is explained in the third part. There are described different application techniques. The practical part deals with an experiment, which in the first part is focused on searching effect of various types of holes on the amount of adhesive applied. The second part involves testing of the holes in the template, which could be used in practice when applying the conductive adhesive applied on a flexible substrate. The mechanical shear strength, insulating gaps and electrical resistance were examined by the testing samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Konvicka.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
067100_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,59 kBAdobe PDFView/Open
067100_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,36 kBAdobe PDFView/Open
Konvicka_OB.jpgPrůběh obhajoby práce122,99 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.