Title: Studie vybraných parametrů magnetických kapalin pro využití v senzorové technice
Other Titles: Study of Selected Parameters od Magnetic Liquids for Senzoric Applications
Authors: Kouba, Jan
Advisor: Polcar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Štekl Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22926
Keywords: magnetická kapalina;ferokapalina;náklonový senzor;inklinometr;3d tisk;indukčnost;permeabilita;simulace magnetického pole
Keywords in different language: magnetic fluid;ferrofluid;tilt sensor;inclinometer;3d printing;inductance;permeability;simulation of the magnetic field
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím magnetických kapalin v senzorové technice a návrhem, realizací a verifikací náklonového senzoru využívajícího speciálních vlastností magnetických kapalin. Při návrhu náklonového senzoru je zhotoven 3D model za pomoci softwaru Solidworks. Dále je provedena simulace magnetického pole v programu Agros2D. Po vypracování návrhu je dále technologií 3D tisku zhotovena hlavní konstrukce senzoru a poté navinuty cívky. Experimentálním měřením je zjištěno vhodné naplnění daného senzoru kapalinou a je zvolena vhodná kapalina. V závěru práce je zhodnocení použitých metod a navrženého inklinometru, určení potenciálu v praxi, určení výrobní ceny a ekonomické zamyšlení nad sériovou výrobou.
Abstract in different language: The master thesis deals with the use of magnetic fluids in sensor technology. Thesis also deals with design, realization and verification of the inclination sensor. This sensor uses the special properties of magnetic fluids. In design of the inclination sensor is constructed 3D model using of Solidworks software. Also it is made as simulation of the magnetic field in the program Agros2D. The main structure of the sensor is made by 3D printer. The described experimental measurement showed what the appropriate amount of magnetic fluid is. Thanks to this measurement is chosen the suitable liquid for this kind of sensor. The conclusion provides an assessment of the methods and functional sample, determine production prices and economic consideration on serial production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jan Kouba.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
067107_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,35 kBAdobe PDFView/Open
067107_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,17 kBAdobe PDFView/Open
Kouba_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce108,94 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.