Název: Úprava napájení areálu Přátelství elektrickou energií
Další názvy: Arrangement of the electric Energy Feeding of the Areal Friendship
Autoři: Machala, Lubomír
Vedoucí práce/školitel: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22971
Klíčová slova: distribuční soustava;transformátorová stanice;kompenzace účiníku;dimenzování napájecího vedení;dimenzování vodičů;kabelové vedení;venkovní vedení
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution system;transformer station;power-factor correction;sizing of power lines;cable sizing;cable line;overhead lines
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení úpravy napájení elektrickou energií průmyslového areálu. Je zde řešen postup návrhu napájecího transformátoru, přípojného napájecího vedení. Dále pak dimenzování stávajících a nových elektrických odboček z nových nízkonapěťových rozvoden, včetně kontroly jednotlivých jistících prvků. U transformátorových stanic je ještě řešena centrální kompenzace účiníků. V závěru práce se zabývám provedením přípojného napájecího vedení z napájecí stanice, které je kombinací venkovního a kabelového vedení.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted master thesis is focused on a solution for adjustments regarding supplying of industrial areas with power. It deals with the procedure of designing a power inductor, the connecting power lines. And furthermore with dimensioning of already existing and new electrical branches and new low-voltage substations including a check of each protection element. Transformer stations also deal with central power correction. In the ending of the work I focus on an execution of connecting power line from power station which is a combination of outdoor and cable lines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_E14N0019KTisk.pdfPlný text práce5,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066911_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066911_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066911_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22971

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.