Název: Návrh strategie rozvoje regionu Domažlicko
Další názvy: Project of the Development Strategy in the Region Domažlicko
Autoři: Wiesner, Radek
Vedoucí práce/školitel: Leeder, Edvard
Oponent: Edl, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2300
Klíčová slova: Rozvoj regionu;strategie;vize rozvoje regionu Domažlicka;SWOT analýza;podpora MSP;trvale udržitelný rozvoj;produkce finálních výrobků v regionu;dopravní obslužnost regionu
Klíčová slova v dalším jazyce: Regional Development;Strategy;Vision of the Regional Development;SWOT Analysis;Support of SME;Sustainable Development;Production of Final Products in the Region;Regional Transport Service
Abstrakt: Diplomová práce na téma návrh strategie rozvoje regionu Domažlicka, obsahuje shrnutí metodiky používané při navrhování vize regionu, zprávu o stavu regionu a SWOT analýzy Domažlicka. Definici očekávaného hospodářského rozvoje regionu v letech 2015 a vizi rozvoje 2020. Konkrétní návrhy opatření pro naplnění vize, oblasti podpory rozvoje regionu jsou: podpora cestovního ruchu, zpracování regionálních produktů zemědělství a dřevní hmoty do finálních výrobků; v oblasti strojírenské výroby tvorba podmínek pro rozvoj oborů mechatroniky. Navržená varianta řešení dopravní obslužnost na rozvojové ose Cham ? Furth im Wald ? Folmava ? Plzeň jako nejvyšší priorita pro rozvoj regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work with topic Project of the Development Strategy in the Region Domazlicko contains summary of methods, which are used by proposal of the regional vision, the report on the regional situation and the SWOT analysis of Domazlicko. Definition of the expected economic development of region in 2015 and the vision of development 2020. Concrete proposals of measures for accomplishment of the vision. The area of the regional development support is: tourism support, processing of regional agricultural products and wood substance into final products; in engineering manufacture area - conditionsmaking for mechatronics branches development. The proposed variant of transport service solution on the development axis Cham - Furth im Wald - Folmava - Plzen as the top priority for the regional development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_wiesner_S11N0060K.pdfPlný text práce6,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_Wiesner 001.pdfPosudek vedoucího práce672,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wiesner_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce848,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wiesner_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce534,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2300

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.