Title: Metody hodnocení hluku v komunálním prostředí
Other Titles: Noise and Vibration Measurement of Rotating Machines
Authors: Zábranský, Vladimír
Advisor: Tůmová Olga, Doc. Ing. CSc.
Referee: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Rada Petr, Ing. CSc.
Chmelík Karel, Doc. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23039
Keywords: hluk;vibrace;točivý stroj;turbogenerátor;akustický tlak;frekvenční analýza;harmonická složka
Keywords in different language: noise;vibration;rotating machine;acoustic pressure;frequency analysis;harmonic component
Abstract: Disertační práce se zabývá měřením hluku a vibrací točivých strojů. Ve třetí kapitole jsou popsány princip a základní typy turbogenerátorů. Ve čtvrté kapitole o měření hluku jsou popsány akustické veličiny a vztahy mezi nimi, postup měření akustického tlaku a aplikace pro zobrazení akustického tlaku pomocí 3D modelu. Pátá kapitola o měření vibrací obsahuje vztahy umožňující výpočet amplitudy vibrací při silovém buzení a při rotující nevyvážené hmotnosti. V kapitole je popsán postup měření vibrací, včetně popisu snímačů vibrací a měřicího systému. Část kapitoly je věnována zaznamenávání změřených hodnot vibrací do polárních grafů, vyvažování rotorů, určování zbytkových nevývažků a přehledu nejčastějších příčin zvýšených vibrací točivých strojů. Závěrečná část disertační práce, kapitola 5.15, popisuje aplikaci pro zobrazování změřených hodnot vibrací pomocí 3D polárních grafů.
Abstract in different language: This doctoral thesis deals with a noise and vibration measurement of rotating machines. The principle and the basic types of turbo-generators are described in the third chapter. The acoustic quantities and relations between them, the procedure of acoustic pressure measurement and the application enabling the presentation of acoustic pressure in 3D model are described in the fourth chapter about the noise measurement. The fifth chapter about vibration measurement contains formulas for calculation of vibration amplitude caused by forced excitation and by rotating unbalanced mass. The procedure of vibration measurement including the description of vibration sensors and measurement system are also described in this chapter. The part of this chapter describes recording of measured values into polar graphs, rotor balancing, calculation of residual unbalance and most often causes of increased vibration by rotating machines. The last part of doctoral thesis, chapter 5.15, describes the application for presentation of measured vibrations in 3D polar graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DDP_Zabransky.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
zabransky publ.pdfPosudek vedoucího práce493,94 kBAdobe PDFView/Open
zabransky opon.pdfPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
zabransky zapis.pdfPrůběh obhajoby práce598,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.