Title: Dynamická proudová zatížitelnost vodičů přenosové soustavy
Other Titles: Dynamic line rating of transmission grid conductors
Authors: Šnajdr, Jaroslav
Referee: Barták Jiří, Ing. CSc.
Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Müller Zdeněk, Doc. Ing. PhD.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23043
Keywords: dynamická proudová zatížitelnost;přenosová soustava;proudová zatížitelnost;přípojnice;rozvodny vysokého napětí;přípojnicové spojky;numerická analýza;sdružená úloha;metoda konečných prvků;diferenciální rovnice
Keywords in different language: dynamic line rating;transmission grid;ampacity;busbars;high voltage substation;busbar connections;numerical analysis;coupled problem;finite element method;ordinary differential equations
Abstract: Předložená disertační práce se zabývá řešením vlivu špičkových výkonových toků na linky přenosové soustavy, které je dosaženou aplikací metod dynamického proudového zatěžování do systému operátorského řízení. Téma je velmi aktuální a reaguje na mimořádné události, které nastaly v souvislosti s liberalizací trhu s elektřinou a rozvojem podílu obnovitelných zdrojů energie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce je svým obsahem nejrozsáhlejší a zevrubně popisuje model dynamického zatěžování vodičů. Druhá část navazuje na předchozí a zhodnocuje vliv použití technologie na lanové přípojnice v rozvodnách. Poslední část je zaměřena na proudovou zatížitelnost systému lanových spojek trubkových přípojnic. Všechny metody a výsledky, které jsou v práci obsaženy, byly oponovány na pravidelných setkáních pracovních skupin pod vedením společnosti ČEPS, a.s. a případně aplikovány do praxe. Z tohoto důvodu jsou popsaná řešení vypracována na míru podmínkám české přenosové soustavy - současného vybavení dotčených linek a rozvoden. Hlavní přínos práce je zaměřen především na zvýšení bezpečnosti dodávky energie v rámci ČR, nicméně výsledky jsou obecně aplikovatelné.
Abstract in different language: The presented dissertation thesis deals with a solution of peak power loads effects on transmission lines, which was achieved by an application of dynamic line rating methods into the information system for transmission system operators. The topic is of a very high importance and reacts on nonstandard events, which happened in connection with the liberalization of energy markets and growing numbers of renewable energy sources. The work itself consists of three main parts. The first part describes comprehensively dynamic line rating model. The second part deals with the influence of the technology on cable busbars in high voltage substations. The last part is focused on the ampacity of the tubular busbar connection system. All the methods and results included in the thesis were reviewed during regular meetings of working groups under supervision of the company ČEPS, a.s. and eventually put into practice. Hence the discussed solutions are tailored to the conditions of the Czech transmission system present equipment of involved lines and substations. The main contribution of this thesis is focused above all on energy safety enhancement in the Czech Republic; however the results are broadly applicable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
snajdr_disertace.pdfPlný text práce5,96 MBAdobe PDFView/Open
snajdr opon.pdfPosudek oponenta práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
snajdr publ.pdfPosudek vedoucího práce565,66 kBAdobe PDFView/Open
snajdr obh.pdfPrůběh obhajoby práce680,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.