Title: Implementace komunikačního protokolu USS pro frekvenční měnič Siemens MM430
Other Titles: The implementation of the USS protocol for the frequency converter MM430 by Simemens
Authors: Štochl, Filip
Advisor: Krutina Aleš, Ing.
Referee: Bartovský Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23049
Keywords: uss protokol;micromaster;siemens;řídící pc;frekvenční měnič;knihovna uss protokolu;instrukce;step 7-micro/win;software;řízení;hodnota parametru měniče;microsoft visual studio;c#
Keywords in different language: uss protocol;micromaster;siemens;control pc;frequency converter;library of uss protocol;instruction;step 7-micro/win;software;operating;value of parameter converter;microsoft visual studio;c#
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá ovládáním a komunikací s frekvenčními měniči řady MicroMaster přes univerzální sériový protokol USS společnosti Siemens. Detailněji je zde popsán způsob sestavení požadované zprávy pro frekvenční měnič řady MicroMaster v protokolu USS, využití knihovny instrukcí USS protokolu používaných softwarem STEP 7-Micro/WIN společnosti Siemens. Součástí bakalářské práce je vytvoření a otestování softwaru pro zjištění a změnu hodnot parametru frekvenčního měniče pomocí USS protokolu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with operating and communication with the frequency converters series MicroMaster via USS protocol of companies Siemens. Detailed is here described method of composition telegram for frequency converter series MicroMaster in the USS protocol, usage libraries instruction of the USS protocol used by software STEP 7-Micro/WIN of companies Siemens. Part of bachelor thesis is creating and testing software for inquest and change values of parametr in frequency inverter by the USS protocol.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stochl_Filip.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFView/Open
062564_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388 kBAdobe PDFView/Open
062564_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,05 kBAdobe PDFView/Open
062564_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.