Title: Dielektrická spektroskopie pevných izolačních materiálů
Other Titles: Dielectric spectroscopy of solid insulating materials
Authors: Novosad, Martin
Advisor: Ulrych Jiří, Ing.
Referee: Kadlec Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23052
Keywords: dielektrikum;izolant;polarizace;permitivita;ztráty v dielektriku;vodivost;reálná složka komplexní permitivity;imaginární složka komplexní permitivity;kompozit;dielektrická spektroskopie.
Keywords in different language: dielectric;insulator;polarization;permittivity;dielectric losses;conductivity;real component of the complex permittivity;imaginary component of the complex permittivity;composite;dielectric spectroscopy.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na chování dielektrických materiálů ve střídavém elektrickém poli. Jejím cílem je porovnání specifických dielektrických vlastností a chemické struktury měřených vzorků polyetylentereftalátové (PET) a polyetylenaftalátové (PEN) fólie. Teoretická část objasňuje jak pojem dielektrikum, tak základní principy mechanismů, které se odehrávají uvnitř dielektrika. V experimentální části bylo realizováno měření ve střídavém poli a vzorky polymerních materiálů byly zkoumány v závislosti na teplotě a frekvenci. Měření bylo prováděno metodou dielektrické spektroskopie. Výsledky měření ukazují na rozdílné dielektrické vlastnosti a mohou být dále využity ke stanovení vhodnosti použití daných materiálů v elektroizolačních aplikacích.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the behavior of dielectric materials in an alternating electric field. Its aim is to compare specific dielectric properties and chemical structure of the measured samples of polyethylene terephthalate (PET) and polyethylene naphthalate (PEN) films. The theoretical part explains as the concept of the dielectric so fundamental principles of mechanisms that taking place inside the dielectric. The experimental part was carried out by measurement in the alternating field and samples of polymer materials were investigated in dependence on temperature and frequency. The measurement was performed by dielectric spectroscopy method. The measurement results show the different dielectric properties and can be further used for determining the suitability of the use of the materials in electrical insulating applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dielektricka_spektroskopie_pevnych_izolacnich_materialu.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
062590_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,1 kBAdobe PDFView/Open
062590_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce252,28 kBAdobe PDFView/Open
062590_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.