Title: Řízení jalového výkonu v malých zdrojích připojených do distribuční sítě
Other Titles: Blind output control in small power energy generations connected in the distribution network
Authors: Rychetský, Stanislav
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23062
Keywords: elektrizační soustava;kompenzace;facts zařízení;primární regulace;sekundární regulace;terciální regulace;pilotní uzel
Keywords in different language: power system;compensation;facts devices;primary control;secondary control;tertiary control;pilot knot
Abstract: Cílem této bakalářské práce je popis problematiky s řízením jalového výkonu v elektrizační soustavě. Důsledkem přenášení jalového výkonu současně s činným výkonem klesá napětí v síti a vznikají ztráty na vedení, proto je třeba ho řídit a vhodně regulovat. Dále je zde proveden stručný popis několika FACTS zařízení, které jsou schopny řídit činný i jalový výkon protékající elektrizační soustavou. Na konkrétním případu je zde proveden výpočet připojené fotovoltaické elektrárny k závodu v distribuční soustavě a vliv jalového výkonu na ztráty a úbytky napětí na vedení.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is a description of the problems with the control of reactive power in the power system. The consequence of transferring the reactive power at the same time as the active power is a voltage drops in the network and the losses in power lines, therefore, it is necessary to control and appropriately regulate it. Next, there is a brief description of a few FACTS devices that are able to control the active and reactive power flowing through the power system. In the specific case there is a calculation of photovoltaic power connected to the company and the influence of reactive power on the voltage drops and on the losses in power lines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFView/Open
062743_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce257,28 kBAdobe PDFView/Open
062743_oponent.pdfPosudek oponenta práce290,61 kBAdobe PDFView/Open
062743_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.