Title: Magnetostrikce u speciálních materiálů v elektrotechnice
Other Titles: Magnetostriction of special materials in electrical engineering
Authors: Valter, Ondřej
Advisor: Koudela Lukáš, Ing. Ph.D.
Referee: Pánek David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23093
Keywords: magnetostrikce;permeabilita;hysterezní smyčka;feromagnetismus;terfenol-d;galfenol;alfenol;termomechanická analýza;joulův jev;magnetostrikční snímač vzdálenosti;magnetostrikční budiče ultrazvuku;ultrazvukové svařování;teplotní roztažnost.
Keywords in different language: magnetostriction;permeability;hysteresis loop;ferromagnetism;terfenol-d;galfenol;alfenol;thermomechanical analysis;joule effect;magnetostrictive distance sensor;magnetostrictive ultrasound exciters;ultrasound welding;temperature expansion.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na speciální magnetostrikční materiály, které se využívají v elektrotechnice. První část práce se věnuje obecným vlastnostem magnetických materiálů a jejich dělením. Druhá část se zabývá fyzikálním jevem magnetostrikce a materiály, které tuto vlastnost vykazují. Poslední část se orientuje na návrh a tvorbu měřícího přípravku, realizaci měření magnetostrikce. Měření bylo prováděno s využitím přístroje pro termomechanickou analýzu Q400, ale s měřením pouze změn rozměrů materiálu bez řízeného ohřevu. V závěru jsou shrnuta naměřená data a je zde také uvedeno, jak by bylo možno v budoucnu zpřesnit a zefektivnit měření.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the special magnetostrictive materials used in electrotechnics. The first part deals with general properties of magnetic materials and their distribution. The second part is focused on the physical phenomenon of magnetostriction and materials that indicates this property. The last part is oriented at design and preparation of experimental measurement, measuring of the magnetostriction and application in technical praxis.Measuring was made by device originally intended for thermomechanicalanalysis Q400, but it was used only for measurement of dimensional changes without heating process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
067037_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,45 kBAdobe PDFView/Open
067037_oponent.pdfPosudek oponenta práce412,59 kBAdobe PDFView/Open
067037_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce260,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.